Hotărârea nr. 297/2005

OBIECT: APROBAREA INDICATORILOR TEHNICO - ECONOMICI AFERENTI REALIZARII OBIECTIVELOR DE INVESTITII "ÎNFIINTARE BARAJ COLECTARE TORENTI ÎN ZONA SCHEI" BRASOV; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA ORDINARA LA DATA DE 30

 

 

HOTĂRÂREA NR. 297

din data de 30 mai 2005

 

 

Obiect: aprobarea indicatorilor tehnico – economici aferenţi realizării obiectivelor de investiţii “Înfiinţare baraj colectare torenţi în zona Schei” Braşov;
 
 
 
 
Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţă ordinară la data  de 30 mai 2005;
Analizând Expunerea de motive şi Raportul de specialitate ale Serviciului Investiţii din cadrul Direcţiei Tehnice, înregistrate cu nr. 36.710 din 25 mai 2005, prin care s-a propus aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenţi realizării obiectivului de investiţii “Înfiinţare baraj colectare torenţi în zona Schei” Braşov;
Având în vedere O.G. nr. 45/2003, art. 40 (1);     
Având în vedere avizele comisiilor de specialitate nr. 1, 5   şi 6 ale Consiliului Local   Braşov ;                          
În   temeiul art. 38, lit. m din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001,
 
 
 
H O T Ă R Ă Ş T E :
 
 
 
Art. 1.   Se aprobă documentaţia şi indicatorii tehnico – economici aferenţi obiectivului de investiţii “Înfiinţare baraj colectare torenţi în zona Schei” Braşov, după cum urmează:
 
            - valoarea totală:                        - 12.600.000 mii lei
            - din care C + M                       - 10.686.782 mii lei
            - durata de execuţie                   - 24 luni
 
 
 
 
Art. 2. Primarul Municipiului Braşov va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.