Hotărârea nr. 296/2005

OBIECT: REVOCAREA DREPTULUI DE ADMINISTRARE OPERATIVA A "I.C.R.A.L. BRASOV" ÎNSCRIS ÎN C.F. NR. 21812 BRASOV, LA C + 2; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA ORDINARA LA DATA DE 30 MAI 2005; ANALIZÂND EXPUNEREA D

 

 

HOTĂRÂREA NR. 296

din data de 30 mai 2005

 

 

Obiect:   revocarea dreptului de administrare operativă a “I.C.R.A.L. Braşov” înscris în C.F. nr. 21812 Braşov, la C + 2;
 
 
 
 
Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţă ordinară la data de 30 mai 2005;
Analizând  Expunerea de motive şi Raportul de specialitate ale Biroului Valorificare Imobile din cadrul Direcţiei Patrimoniu, înregistrate cu nr. 30.308/2005, prin care se propune revocarea dreptului de administrare operativă a “I.C.R.A.L. Braşov”, înscris în C.F. nr. 21812 Braşov, la C + 2;
Având în vedere prevederile art. 12, alin. (3) din Legea nr. 213/1998, privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia;      
Având în vedere avizele comisiilor de specialitate nr. 1 şi 5 ale Consiliului Local   Braşov;               
În temeiul art. 38, lit. f   şi art. 46 din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001,
 
 
 
 
H O T Ă R Ă Ş T E :
 
 
 
Art. 1.   Se aprobă revocarea dreptului de administrare operativă a “I.C.R.A.L. Braşov”, înscris în C.F. nr. 21812 Braşov, la C + 2.
 
 
 
Art. 2 . Primarul Municipiului Braşov va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.