Hotărârea nr. 295/2005

OBIECT: REVOCAREA HOTARÂRII CONSILIULUI LOCAL NR. 423/2004, REPUBLICATA CONFORM HOTARÂRII CONSILIULUI LOCAL NR. 478/2004, PRIVIND VÂNZAREA DIRECTA A TERENULUI SITUAT ÎN BRASOV, SOSEAUA CRISTIANULUI NR. 2, CATRE S.C. AUTO COM TRANS SERVICE S.R.L.;

 

 

HOTĂRÂREA NR. 295

din data de 30 mai 2005

 

 

Obiect: revocarea Hotărârii Consiliului Local nr. 423/2004, republicată conform Hotărârii Consiliului Local nr. 478/2004, privind vânzarea directă a terenului situat în Braşov, Şoseaua Cristianului nr. 2, către S.C. AUTO COM TRANS SERVICE S.R.L.;
 
 
 
 
 
Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţă ordinară la data de 30 mai 2005;
Analizând Expunerea de motive şi Raportul de specialitate ale Biroului Valorificare Imobile din cadrul Direcţiei Patrimoniu, înregistrate cu nr. 22.492/2005, prin care se propune revocarea Hotărârii Consiliului Local  nr. 423/2004, republicată conform Hotărârii Consiliului Local nr. 478/2004;
Având în vedere avizele comisiilor de specialitate nr. 1, 3   şi 5 ale Consiliului Local   Braşov;
În temeiul art. 38, lit. f   şi art. 46 din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001,
 
 
 
 
H O T Ă R Ă Ş T E :
 
 
 
Art. 1.   Se revocă Hotărârea Consiliului Local nr. 423/2004, republicată conform Hotărârii Consiliului Local nr. 478/2004 – privind vânzarea directă a terenului situat în Braşov, Şoseaua Cristianului nr. 2, către S.C. AUTO COM TRANS SERVICE S.R.L.
 
 
 
Art. 2 . Primarul Municipiului Braşov va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.