Hotărârea nr. 294/2005

OBIECT: PRELUAREA "CENTRULUI PILOT - ASISTENTI SOCIALI ZONALI" DE CATRE DIRECTIA DE SERVICII SOCIALE BRASOV, ÎNCEPÂND CU DATA DE 1 IUNIE 2005; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA ORDINARA LA DATA DE 30 MAI 2005;

 

 

HOTĂRÂREA NR. 294

din data de 30 mai 2005

 

 

Obiect: preluarea “Centrului Pilot – Asistenţi Sociali Zonali” de către Direcţia de Servicii Sociale Braşov, începând cu data de 1 iunie 2005;
 
 
Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţă ordinară la data de 30 mai 2005;
Analizând Expunerea de motive şi Raportul de specialitate ale Direcţiei de Servicii Sociale, înregistrate cu nr. 6.700 din 24 mai 2005, prin care s-a propus preluarea “Centrului Pilot – Asistenţi Sociali Zonali” de către Direcţia de Servicii Sociale Braşov, începând cu data de 1 iunie 2005;
Având în vedere : art. 169 din Legea nr. 53/2003 – Codul Muncii, anexa 1, punctul 8 din H.G. nr. 93/2003 privind aprobarea structurii, indicatorilor şi fondurilor aferente subprogramului “Investiţii în servicii sociale”, care se finanţează prin bugetul Ministerului Dezvoltării şi Prognozei pe anul 2003 în cadrul programelor regionale specifice, art. 3 din H.G. nr. 90/2003 – privind aprobarea Regulamentului cadru de organizare şi funcţionare a serviciului public de asistenţă socială, art. 4 din Legea nr. 116/2002 – privind prevenirea şi combaterea marginalizării sociale, art. 42 din Legea nr. 705/2001 – privind sistemul naţional de asistenţă socială;
Având în vedere şi prevederile Hotărârii Consiliului Local nr. 84/2005, privind aprobarea organigramei Direcţiei de Servicii Sociale, Hotărârii Consiliului Local nr. 120/2005, privind aprobarea statului de funcţii al Direcţiei de Servicii Sociale ;
Având în vedere avizele comisiilor de specialitate nr. 1, 4   şi 5 ale Consiliului Local   Braşov;
În temeiul art. 38, lit. i, n, s,  art. 46, pct. 1 şi art. 126   din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001,
H O T Ă R Ă Ş T E :
 
 
Art. 1.   Se aprobă începând cu data de 1 iunie 2005, preluarea “Centrului Pilot – Asistenţi Sociali Zonali” de către Direcţia de Servicii Sociale Braşov.
 
 
Art. 2. Se aprobă începând cu data de 1 iunie 2005, preluarea personalului “Centrului Pilot – Asistenţi Sociali Zonali” de către Direcţia de Servicii Sociale Braşov, conform anexei nr. 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
 
 
Art. 3. Se aprobă începând cu data de 1 iunie 2005, trecerea în administrarea şi folosinţa gratuită a Direcţiei de Servicii Sociale Braşov a bunurilor (obiecte de inventar şi mijloace fixe) prevăzute în anexa nr. 2, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
 
 
Art. 4. Predarea - primirea se va face pe bază de proces – verbal încheiat între cele două instituţii.
 
 
Art. 5.   Primarul Municipiului Braşov şi Direcţia de Servicii Sociale Braşov vor   asigura   ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.