Hotărârea nr. 293/2005

OBIECT: APROBAREA LISTEI NOMINALE A BENEFICIARILOR ABONAMENTELOR PE MIJLOACELE DE TRANSPORT ÎN COMUN PE LUNA MAI 2005; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA ORDINARA LA DATA DE 30 MAI 2005; ANALIZÂND EXPUNEREA D

 

 

HOTĂRÂREA NR. 293

din data de 30 mai 2005

 

 

Obiect: aprobarea listei nominale a beneficiarilor abonamentelor pe mijloacele de transport în comun pe luna mai 2005;
 
 
 
 
Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţă ordinară la data de 30  mai 2005;
Analizând Expunerea de motive şi Raportul de specialitate ale Direcţiei de Servicii Sociale, înregistrate cu nr. 6.431 din 18 mai 2005, prin care s-a propus aprobarea listei nominale a beneficiarilor abonamentelor pe mijloacele de transport în comun pe luna mai 2005;
Având în vedere art. 18, lit. j şi art. 19, lit. g din Legea nr. 519/2002, privind protecţia specială a persoanelor cu handicap; Legea nr. 343 din 12 iulie 2004; art. 4, alin. (2) din Ordinul nr. 290 din 17 aprilie 2003, privind aprobarea normelor metodologice pentru modalitatea de acordare a gratuităţii transportului urban şi interurban; Hotărârea Consiliului Local nr. 71/2003, republicată, privind organizarea Direcţiei de Servicii Sociale Braşov;
Având în vedere avizele comisiilor de specialitate  nr. 1, 4, 5 şi 6 ale Consiliului Local Braşov;
În temeiul art. 38, lit. i, s   şi art. 46, pct. 1   din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001,
 
 
H O T Ă R Ă Ş T E :
 
 
 
Art. 1.   Se aprobă lista nominală a beneficiarilor abonamentelor pe mijloacele de transport în comun pe luna mai 2005, conform anexei nr. 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
 
 
 
Art. 2 . Direcţia de Servicii Sociale prin Serviciul Resurse Umane şi Serviciul Financiar, Contabilitate, Buget   va asigura   ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.