Hotărârea nr. 292/2005

OBIECT: PARTICIPAREA MUNICIPIULUI BRASOV LA CONSTITUIREA UNEI SOCIETATI COMERCIALE DE ADMINISTRARE A UNUI PARC INDUSTRIAL, ALATURI DE S.C. GRAELLS & LLONCH INVEST S.R.L.; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA ORDI

 

 

HOTĂRÂREA NR. 292

din data de 30 mai 2005

 

 

Obiect: participarea   Municipiului Braşov la constituirea unei societăţi comerciale de administrare a unui parc industrial, alături de S.C. GRAELLS & LLONCH INVEST S.R.L.;
 
 
 
 
Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţă ordinară la data de 30 mai 2005;
Analizând Expunerea de motive şi Raportul de specialitate ale Biroului Valorificare Imobile din cadrul Direcţiei Patrimoniu, înregistrate cu nr. 34.580/2005, prin care se propune participarea Municipiului Braşov la constituirea unei societăţi comerciale de administrare a unui parc industrial, alături de S.C. GRAELLS & LLONCH INVEST S.R.L. ;
Având în vedere prevederile art. 1 şi art. 4 din O.G. nr. 65/2001 – privind constituirea şi funcţionarea parcurilor industriale, modificată şi completată prin Legea nr. 490/2002; Legea nr. 31/1990, republicată – privind societăţile comerciale;
Având în vedere avizele comisiilor de specialitate nr. 1, 3   şi 5 ale Consiliului Local   Braşov
În temeiul art. 38, lit. i şi   j  şi art. 46 din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001,
 
H O T Ă R Ă Ş T E :
 
 
Art. 1.   Se aprobă participarea Municipiului Braşov, alături de S.C. GRAELLS & LLONCH INVEST S.R.L., la constituirea unei societăţi comerciale de administrare a unui parc industrial.
 
 
Art. 2. Se mandatează:
- preşedinţii comisiilor de specialitate nr. 1, 3 şi 5 ale Consiliului Local Braşov;
- trei persoane, care vor fi desemnate de către primar prin dispoziţie;
să reprezinte Municipiul Braşov, în vederea întocmirii documentaţiei de constituire a societăţii comerciale care să administreze parcul industrial.
 
 
Art. 3. Documentele de constituire a societăţii comerciale, ce va administra parcul industrial, vor fi înaintate pentru analiză şi aprobare către Consiliul Local.
 
 
Art. 4 . Primarul Municipiului Braşov va asigura   ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.