Hotărârea nr. 29/2005

OBIECT: CONCESIONAREA, ÎN TEMEIUL H.G. NR. 884/2004, A UNOR SPATII CU DESTINATIA DE CABINETE MEDICALE, SITUATE ÎN IMOBILUL DIN BRASOV, BD. SATURN NR. 43; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA ORDINARA LA DATA DE 26 IANUA

HOTĂRÂREA NR. 29


Obiect: concesionarea, în temeiul H. G. nr. 884/2004, a unor spaţii cu destinaţia de cabinete medicale, situate în imobilul din Braşov, Bd. Saturn nr. 43;


Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţă ordinară la data de 26 ianuarie 2005;
Analizând Expunerea şi motive şi Raportul de specialitate, înregistrate cu nr. 61.081/2004, ale Serviciului Valorificare Imobile, Cadastru şi Fond Funciar din cadrul Direcţiei Administrare Domeniul Public şi Privat, prin care s-a propus concesionarea, în temeiul H.G. nr. 884/2004, a unor spaţii cu destinaţia de cabinete medicale, situate în imobilul din Braşov, Bd. Saturn nr. 43;
Având în vedere prevederile H.G. nr. 884/2004; O.G. nr. 124/1998, republicată, Ordinul nr. 946/299 din 6 august 2004 al ministrului sănătăţii şi ministrul de stat, ministrul administraţiei şi internelor; Legea nr. 219/1998;
În temeiul art. 38, lit. f şi art. 46 din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001,

                                                                  HOTĂRĂŞTE:


Art. 1. Se aprobă concesionarea spaţiilor în care funcţionează cabinete medicale, înfiinţate conform O.G. nr. 124/1998, republicată, situate în imobilul din Braşov, Bd. Saturn nr. 43, conform anexei.
Durata concesiunii acordate este de 15 ani.
Redevenţa anuală platită de concesionar este de 1 Euro/m.p./an în primii 5 ani, termen după care valoarea redevenţei se negociază pornind de la preţul pieţei, valoare sub care redevenţa nu poate fi acceptată.
Art. 2. Primarul Municipiului Braşov va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.