Hotărârea nr. 289/2005

OBIECT: ASOCIEREA MUNICIPIULUI BRASOV CU CONSILIUL JUDETEAN BRASOV, SOCIETATEA VESTFORSYNING DIN HOLSTEBRO - DANEMARCA SI INVESTITORI DANEZI PRIVATI, ÎN VEDEREA ÎNFIINTARII UNEI SOCIETATI PE ACTIUNI; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUN

 

 

HOTĂRÂREA NR. 289

din data de 30 mai 2005

 

 

Obiect: asocierea Municipiului Braşov cu Consiliul Judeţean Braşov, societatea VESTFORSYNING din Holstebro – Danemarca şi investitori danezi privaţi, în vederea înfiinţării unei societăţi pe acţiuni;
 
 
 
 
Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţă ordinară la data de 30 mai 2005;
Analizând Expunerea de motive şi Raportul de specialitate ale Serviciului Relaţii Externe, Coordonare Instituţii de Cultură şi O.N.G. din cadrul   Direcţiei Integrare Europeană, înregistrate cu nr. 35.739 din 23 mai 2005, prin care s-a propus asocierea Municipiului Braşov cu Consiliul Judeţean Braşov, societatea VESTFORSYNING din Holstebro – Danemarca şi investitori danezi privaţi, în vederea înfiinţării unei societăţi pe acţiuni;
Având în vedere prevederile art. 2, lit. d şi cap. 4, referitor la Societăţile pe acţiuni din Legea nr. 31/1990;
Având în vedere avizele Comisiilor de specialitate nr. 1, 3, 5 şi 7 ale Consiliului  Local Braşov;
În temeiul art. 38, lit. x şi   y din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001,
 
 
 
H O T Ă R Ă Ş T E :
 
 
Art. 1.   Se aprobă asocierea Municipiului Braşov cu Consiliul Judeţean Braşov, societatea VESTFORSYNING din Holstebro – Danemarca şi investitori danezi privaţi, în vederea înfiinţării unei societăţi pe acţiuni.
 
 
Art. 2. Se aprobă participarea Municipiului Braşov la capitalul social al respectivei societăţi pe acţiuni, în valoare de 35.000 Euro, adică 1 % din valoarea totală a capitalului social.
 
 
Art. 3 . Primarul Municipiului Braşov va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.