Hotărârea nr. 288/2005

OBIECT: REALIZAREA INVESTITIEI INSTALATIE DE TRANSPORT PE CABLU DE TIP TELEGONDOLA CU 8 LOCURI PRIN REPOZITIONAREA ACTUALEI INSTALATII SI DEVIEREA TRASEULUI CU AMPLASARE STATIE SOSIRE PE FOSTA LOCATIE A CABANEI CRISTIANUL MARE PRIN ASOCIERE ÎNTRE MUNI

 

 

HOTĂRÂREA NR. 288

din data de 30 mai 2005

 

 

 
Obiect: realizarea investiţiei instalaţie de transport pe cablu de tip telegondolă cu 8 locuri prin repoziţionarea actualei instalaţii şi devierea traseului cu amplasare staţie sosire pe fosta locaţie a cabanei Cristianul Mare prin asociere între Municipiul Braşov şi S.C. ANA TELEFERIC S.A.;
 
 
Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţă ordinară la data de 30 mai 2005;
Analizând Expunerea de motive şi Raportul de specialitate ale Direcţiei Patrimoniu, înregistrate cu  nr. 36.538/2005, prin care se propune realizarea investiţiei instalaţie de transport pe cablu de tip telegondolă cu 8 locuri prin repoziţionarea actualei instalaţii şi devierea traseului cu amplasare staţie sosire pe fosta locaţie a cabanei Cristianul Mare prin asociere între Municipiul Braşov şi S.C. ANA TELEFERIC S.A.;
Având în vedere C.U. nr. 1.657 şi nr. 1.658/2005 şi prevederile Codului Comercial, Cap. II, Secţiunea I, art. 251 – 256;
Având în vedere avizele comisiilor de specialitate nr. 1, 2, 4 şi 5 ale Consiliului Local Braşov;
În temeiul art. 38, lit. f , k şi  x   din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001,
 
 
H O T Ă R Ă Ş T E :
 
 
 
Art. 1.   Se aprobă realizarea investiţiei instalaţie de transport pe cablu de tip telegondolă cu 8 locuri prin repoziţionarea actualei instalaţii şi devierea traseului cu amplasare staţie sosire pe fosta locaţie a cabanei Cristianul Mare prin asociere între Municipiul Braşov şi S.C. ANA TELEFERIC S.A.
 
 
Art. 2. Se aprobă înfiinţarea comisiei de negociere a clauzelor contractuale compusă din preşedinţii comisiilor 1, 2 şi 5 ale Consiliului Local şi 3 reprezentanţi ai executivului ce vor fi numiţi prin Dispoziţie de Primar.
 
 
Art. 3. Contractul de asociere dintre Municipiul Braşov şi S.C. ANA TELEFERIC S.A. privind realizarea investiţiei instalaţie de transport pe cablu de tip telegondolă cu 8 locuri prin repoziţionarea actualei instalaţii şi devierea traseului cu amplasare staţie sosire pe fosta locaţie a cabanei Cristianul Mare prin asociere între Municipiul Braşov şi S.C. ANA TELEFERIC S.A., va fi înaintat spre aprobare Consiliului Local în termen de maxim 30 de zile de la adoptarea prezentei hotărâri.
 
 
Art. 4 . Primarul Municipiului Braşov va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.