Hotărârea nr. 287/2005

OBIECT: APROBAREA UNUI SCHIMB DE TERENURI ÎNTRE KONYA ANDRAS, KONYA BALASZ, KONYA NICOLAE, KONYA IANOS, DRAGOMIR DEZSO, DRAGOMIR WILMA, DRAGOMIR IZABELA SI STATUL ROMÂN; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA ORDINARA LA

 

 

HOTĂRÂREA NR. 287

din data de 30 mai 2005

 

 

Obiect: aprobarea unui schimb de terenuri între Konya Andras, Konya Balasz, Konya Nicolae,
Konya Ianoş, Dragomir Dezso, Dragomir Wilma, Dragomir Izabela şi Statul Român;
 
 
 
Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţă ordinară la data de 30 mai 2005;
Analizând Expunerea de motive şi Raportul de specialitate ale Serviciului Intabulări, Cadastru, Fond Funciar, Registrul Agricol din cadrul Direcţiei Patrimoniu, înregistrate cu nr. 35.080/2005, prin care se propune aprobarea  unui schimb de terenuri între Konya Andras, Konya Balazs, Konya Nicolae, Konya Ianoş, Dragomir Dezso, Dragomir Wilma, Dragomir Izabela şi Statul Român;
Având în vedere avizele Comisiilor de specialitate nr. 1 şi 5 ale Consiliului Local Braşov;
În temeiul art. 38, lit. f   şi art. 46 din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001,
 
H O T Ă R Ă Ş T E :
 
 
Art. 1.   Se aprobă schimbul între: cota de 35,43 % din terenurile înscrise în C.F. nr. 13349 Braşov, cu  nr. top. 6874/2/2 şi nr. top. 6875/2, în suprafaţă totală de 45.000 m.p., cotă care reprezintă o suprafaţă de 15.945 m.p., proprietari Konya Andras, Konya Balasz, Konya Nicolae, Konya Ianoş, Dragomir Dezso, Dragomir Wilma, Dragomir Izabela, în cote indivize şi terenurile înscrise în C.F. nr. 30322 Braşov, cu nr. top. 6915/a/1/1/3/13/2, în suprafaţă de 12.455 m.p., nr. top. 6915/a/1/1/3/13/3, în suprafaţă de 3.490 m.p., însumate rezultând o suprafaţă totală de 15.945 m.p., proprietar Statul Român.
 
 
Art. 2. Cota de 35,43 % din terenurile înscrise în C.F. nr. 13349 Braşov, nr. top. 6874/2/2, în suprafaţă de 43.710 m.p., şi nr. top. 6875/2, în suprafaţă de 1.290 m.p., vor trece în proprietatea publică a Municipiului Braşov, iar terenurile înscrise în C.F. nr. 30322 Braşov, cu nr. top. 6915/a/a/1/1/3/13/2 şi nr. top. 6915/a/1/1/3/13/3, în suprafaţă totală de 15.945 m.p., vor trece în proprietatea domnilor Konya Andras, Konya Balasz, Konya Nicolae, Konya Ianoş, Dragomir Dezso, Dragomir Wilma, Dragomir Izabela în cote indivize.
 
 
Art. 3. Se însuşeşte documentaţia tehnică de evaluare întocmită de ing. Petriu Elena Nora, privind evaluarea terenurilor menţionate la art. 1 şi art. 2.
 
 
Art. 4 . Primarul Municipiului Braşov va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.