Hotărârea nr. 286/2005

OBIECT: AMENAJAREA OBIECTIVULUI "LAC POIANA BRASOV" PRIN ASOCIEREA MUNICIPIULUI BRASOV CU S.C. AURELIUS ÎMPARATUL ROMANILOR S.A. SIBIU; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA ORDINARA LA DATA DE 30 MAI 2005; ANALIZÂ

 

 

HOTĂRÂREA NR. 286

din data de 30 mai 2005

 

 

Obiect: amenajarea obiectivului “Lac Poiana Braşov” prin asocierea Municipiului Braşov cu S.C. AURELIUS Împăratul Romanilor S.A. Sibiu;
 
 
 
 
Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţă ordinară la data de 30 mai 2005;
Analizând Expunerea de motive şi Raportul de specialitate ale Direcţiei Patrimoniu, înregistrate cu nr. 5.686/04//2005, privind amenajarea obiectivului “Lac Poiana Braşov” prin asocierea Municipiului Braşov cu S.C. AURELIUS Împăratul Romanilor S.A. Sibiu;
Având în vedere prevederile Codului Comercial, Cap. II, Secţiunea I, art. 251 – 256;
Având în vedere avizele Comisiilor de specialitate nr. 1, 2, 5 şi 6 ale Consiliului Local Braşov;
În temeiul art. 38, lit. f,   k   şi   x din  Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001,
 
 
H O T Ă R Ă Ş T E :
 
 
 
Art. 1.   Se aprobă asocierea întreMunicipiul Braşov şi S.C. AURELIUS Împăratul Romanilor S.A. Sibiu pentru realizarea investiţiei “Reamenajare Lac Poiana Braşov”.
 
 
Art. 2. Se aprobă constituirea unei comisii de negociere a cotei de participare a Municipiului Braşov şi a clauzelor contractuale formată din preşedinţii comisiilor 1, 2 şi 5 ale Consiliului Local şi 3 reprezentanţi ai executivului ce vor fi desemnaţi prin Dispoziţie de Primar.
 
 
Art. 3. Contractul de asociere dintre Municipiul Braşov şi S.C. AURELIUS Împăratul Romanilor S.A. Sibiu privind investiţia “Reamenajare Lac Poiana Braşov” va fi înaintată spre aprobare Consiliului Local în termen de maxim 30 de zile de la adoptarea prezentei hotărâri.
 
 
Art. 4 . Primarul Municipiului Braşov va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.