Hotărârea nr. 285/2005

OBIECT: REALIZAREA INVESTITIEI "TELESCAUN POIANA BRASOV - VÂRFUL POSTAVARUL " PRIN ASOCIEREA MUNICIPIULUI BRASOV CU S.C. DUNAREA S.A.; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA ORDINARA LA DATA DE 30 MAI 2005;

 

 

HOTĂRÂREA NR. 285

din data de 30 mai 2005

 

 

Obiect: realizarea investiţiei “Telescaun Poiana Braşov – vârful Postăvarul “ prin asocierea Municipiului Braşov cu S.C. DUNĂREA S.A.;
 
 
 
Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţă ordinară la data de 30 mai  2005;
Analizând Expunerea de motive şi Raportul de specialitate ale Biroului Valorificare Imobile din cadrul Direcţiei Patrimoniu, înregistrate cu nr. 26.191/2005, prin care se propune realizarea investiţiei Telescaun Poiana Braşov – vârful Postăvarul prin asocierea Municipiului Braşov cu S.C. DUNĂREA S.A.;
Având în vedere prevederile Legii nr. 31/1990, cu modificările şi completările ulterioare, privind societăţile comerciale;
Având în vedere avizele Comisiilor de specialitate nr. 1, 2 şi 5 ale Consiliului Local Braşov;             
În temeiul art. 38, lit. f, k şi x din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001,
 
H O T Ă R Ă Ş T E :
 
 
Art. 1.   Se aprobă constituirea unei societăţi comerciale cu răspundere limitată prin asocierea Municipiului Braşov cu S.C. DUNĂREA S.A. Bucureşti, în vederea realizării investiţiei “Telescaun în Poiana Braşov – vârful Postăvarul”.
 
 
Art. 2. Se aprobă studiul de fezabilitate privind investiţia “Telescaun Poiana Braşov – vârful Postăvarul”.
 
 
Art. 3. Se aprobă înfiinţarea comisiei de negociere a clauzelor contractuale compusă din preşedinţii comisiilor 1, 2 şi 5 ale Consiliului Local şi 3 reprezentanţi ai executivului ce vor fi numiţi prin dispoziţie de primar.
 
 
Art. 4. Actul constitutiv al societăţii comerciale menţionată la art. 1, va fi înaintat spre aprobare Consiliului Local în termen de maxim 30 de zile de la adoptarea prezentei hotărâri.
 
 
Art. 5 . Primarul Municipiului Braşov va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.