Hotărârea nr. 284/2005

OBIECT: REVOCAREA HOTARÂRILOR CONSILIULUI LOCAL NR. 237, 238, 239, 240 SI 241 DIN 2003, REFERITOARE LA ÎNCHEIEREA UNOR CONVENTII CU A.N.L. PENTRU DAREA ÎN FOLOSINTA GRATUITA A UNOR TERENURI PENTRU CONSTRUCTIA DE LOCUINTE; CONSILIUL LOCAL AL M

 

 

HOTĂRÂREA NR. 284

din data de 30 mai 2005

 

 

Obiect: revocarea Hotărârilor Consiliului Local nr. 237, 238, 239, 240 şi 241 din 2003, referitoare la încheierea unor convenţii cu A.N.L. pentru darea în folosinţă gratuită a unor terenuri pentru construcţia de locuinţe;
 
 
 
 
Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţă ordinară la data de 30 mai 2005;
Analizând Expunerea de motive şi Raportul de specialitate ale Biroului Valorificare Imobile din cadrul Direcţiei Patrimoniu, înregistrate cu nr. 34.897/2005, prin care se propune revocarea Hotărârilor Consiliului Local numerele 237, 238, 239, 240 şi 241 din 2003, referitoare la încheierea unor convenţii cu A.N.L. pentru darea în folosinţă gratuită a unor terenuri pentru construcţia de locuinţe;
Având în vedere prevederile Legii nr. 152/1998, privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe;
Având în vedere avizele Comisiilor de specialitate nr. 1, 2, 4 şi 5 ale Consiliului Local Braşov;
În temeiul art. 38, lit. f   şi art. 46 din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001,
 
 
H O T Ă R Ă Ş T E :
 
 
Art. 1.   Începând cu data prezentei  se revocă Hotărârea Consiliului Local nr. 237/2003, Hotărârea Consiliului Local nr. 238/2003, Hotărârea Consiliului Local nr. 239/2003, Hotărârea Consiliului Local nr. 240/2003 şi Hotărârea Consiliului Local nr. 241/2003, privind încheierea unor convenţii cu A.N.L. pentru darea în folosinţă gratuită a unor terenuri pentru construcţia de locuinţe.
 
 
Art. 2. Destinaţia terenurilor care au făcut obiectul hotărârilor menţionate la art. 1, situate în Braşov: Calea Bucureşti, Str. Molidului, Str. Carpaţilor, B-dul Gării, Str. Dragoş Vodă, identificate potrivit planurilor de situaţie anexă, rămâne de terenuri construcţii – blocuri de locuinţe.
 
 
Art. 3 . Primarul Municipiului Braşov va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.