Hotărârea nr. 281/2005

OBIECT: PRELUNGIREA CONTRACTULUI DE COLABORARE ÎNCHEIAT ÎNTRE MUNICIPIUL BRASOV SI S.C. ITINERIS MEDIA S.R.L. BUCURESTI AVÂND CA OBIECT PUBLICITATEA STRADALA; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA ORDINARA LA DATA DE 3

 

 

HOTĂRÂREA NR. 281

din data de 30 mai 2005

 

 

Obiect: prelungirea contractului de colaborare încheiat între Municipiul Braşov şi S.C. ITINERIS  MEDIA S.R.L. Bucureşti având ca obiect publicitatea stradală;
 
 
 
Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţă ordinară la data de 30 mai 2005;
Analizând Expunerea de motive şi Raportul de specialitate ale Direcţiei Patrimoniu, înregistrate cu  nr. 12.754/2005, prin care se propune prelungirea contractului de colaborare încheiat între Municipiul Braşov şi S.C. ITINERIS MEDIA S.R.L. Bucureşti, având ca obiect publicitatea stradală;
Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr. 92/2000 şi Hotărârea Consiliului Local nr. 274/2000, art. 4.2. din contractul de asociere nr. 118/2000 şi prevederile Codului Comercial, Cap. II, Secţiunea I, art. 251 – 256;
Având în vedere avizele Comisiilor de specialitate nr. 1, 2 şi 5 ale Consiliului Local Braşov;
În temeiul art. 38, lit. f   şi  x   din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001,
 
 
H O T Ă R Ă Ş T E :
 
 
Art. 1.   Se aprobă prelungirea termenului de valabilitate al contractului de asociere nr. 118/2000, încheiat între Municipiul Braşov şi S.C. ITINERIS MEDIA S.R.L. Bucureşti cu 1 (unu) an, respectiv până la data de  25 mai 2006.
 
 
Art. 2. Contravaloarea obligaţiilor S.C. ITINERIS MEDIA S.R.L. Bucureşti către bugetul local al Municipiului Braşov se cuantifică la valoarea de 38.000 Euro/an, pentru un număr de 12 amplasamente prevăzute în contractul nr. 118/2000.
 
 
Art. 3. Se aprobă constituirea unei comisii formată din preşedinţii comisiilor 1, 2 şi 5 care împreună cu 3 reprezentanţi ai executivului numiţi prin Dispoziţie de Primar să reanalizeze clauzele contractului de asociere  nr. 118/2000, în conformitate cu prevederile prezentei hotărâri şi cu oferta nr. 12.754 din 28 februarie 2005 a  S.C. ITINERIS MEDIA S.R.L. Bucureşti şi să încheie actul adiţional la contract.
 
 
Art. 4 . Primarul Municipiului Braşov va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.