Hotărârea nr. 280/2005

OBIECT: CONSTITUIREA UNUI DREPT DE SERVITUTE ÎN FAVOAREA IMOBILULUI DIN BRASOV, STR. POSTAVARULUI NR. 33; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA ORDINARA LA DATA DE 30 MAI 2005; ANALIZÂND EXPUNEREA DE MOTIVE SI RA

 

 

HOTĂRÂREA NR. 280

din data de 30 mai 2005

 

 

Obiect: constituirea unui drept de servitute în favoarea imobilului din Braşov, str. Postăvarului nr. 33;
 
 
 
 
 
Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţă ordinară la data de 30 mai 2005;
Analizând Expunerea de motive şi Raportul de specialitate ale Biroului Valorificare Imobile din cadrul Direcţiei Patrimoniu, înregistrate cu nr. 8.781/2004/2005, prin care se propune constituirea unui drept de servitute în favoarea imobilului din Braşov, str. Postăvarului nr. 33;
Având în vedere art. 30, alin. (3) din Ordinul M.L.P.L. nr. 1.943/2001, privind aprobarea Normelor Metodologice de Aplicare a Legii nr. 50/1991, privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii şi văzând prevederile art. 576 şi 577 din Codul Civil;
Având în vedere avizele Comisiilor de specialitate nr. 1 şi 5 ale Consiliului Local Braşov;
În temeiul art. 38, lit. f şi art. 46 din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001,
 
 
 
H O T Ă R Ă Ş T E :
 
 
 
 
Art. 1.   Se aprobă constituirea unui drept de servitute în favoarea nr. top. 5447/2 din C.F. nr. 34350/N ca fond dominant, asupra numărului top 5409 din C.F. nr. 360 ca fond servant.
 
 
 
Art. 2 . Primarul Municipiului Braşov va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.