Hotărârea nr. 28/2005

OBIECT: CONCESIONAREA TERENULUI SITUAT ÎN BRASOV, STR. JUPITER NR. 11, ÎN VEDEREA REALIZARII UNUI ACCES DIN EXTERIOR, BENEFICIAR S.C. BETULA COM S.R.L.; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA ORDINARA LA DATA DE 26 IANUARIE 200

HOTĂRÂREA NR. 28


Obiect: concesionarea terenului situat în Braşov, str. Jupiter nr. 11, în vederea realizării unui acces din exterior, beneficiar S.C. BETULA COM S.R.L.;


Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţă ordinară la data de 26 ianuarie 2005;
Analizând Expunerea de motive şi Raportul de specialitate înregistrate cu nr. 61.725/2004 ale Serviciului Valorificare Imobile, Cadastru şi Fond Funciar din cadrul Direcţiei Administrare Domeniu Public şi Privat, prin care se propune concesionarea terenului situat în Braşov, str. Jupiter nr. 11; 

Având în vedere prevederile art. 12, lit. e din Legea nr. 50/1991, republicată, privind autorizarea executării construcţiilor şi unele măsuri pentru realizarea locuinţelor, şi art. 1, alin. 2 din Legea nr. 219/1998, privind regimul concesiunilor;
În temeiul art. 38, lit. f şi art. 46 din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001,

 HOTĂRĂŞTE:


Art. 1. Se aprobă concesionarea fără licitaţie publică a terenului situat în Braşov, str. Jupiter nr. 11, identificat prin C.F. nr. 17248, cu nr. top. 13795/7501/4/10/5, în suprafaţă de 10 m.p., aparţinând domeniului privat al Statului Roman, către S.C. BETULA COM S.R.L.
Art. 2. Preţul terenului menţionat la art. 1 este de 100 Euro/m.p., revenind o redevenţă anuală de 4 Euro/m.p., ce va fi platită în lei la cursul comunicat de B.N.R. pentru ziua în care se face plata.

Art. 3. Concesionarea terenului se va face pe o perioadă de 49 ani.
Art. 4. Destinaţia terenului conform C.U. nr. 6.370 din 17 decembrie 2004 este de realizare a unui acces din exterior (windfang) la imobilul înscris în C.F. 31885 cu nr. top. 7500/2/3 şi nr. top. 7500/2/4.
Art. 5. Primarul Municipiului Braşov va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.