Hotărârea nr. 279/2005

OBIECT: COMPLETAREA HOTARÂRII CONSILIULUI LOCAL NR. 284/2003, PRIVIND STABILIREA AMPLASAMENTELOR PENTRU DESFASURAREA UNOR CATEGORII DE MANIFESTARI, EVENIMENTE SI ACTIVITATI PUBLICE CARE PRESUPUN OCUPAREA DOMENIULUI PUBLIC AL MUNICIPIULUI BRASOV SI IMPUN

 

 

HOTĂRÂREA NR. 279

din data de 30 mai 2005

 

 

Obiect: completarea Hotărârii Consiliului Local nr. 284/2003, privind stabilirea amplasamentelor pentru desfăşurarea unor categorii de manifestări, evenimente şi activităţi publice care presupun ocuparea domeniului public al Municipiului Braşov şi impunerea unor condiţii de desfăşurare a acestora;
 
 
 
Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţă ordinară la data de 30 mai 2005;
Analizând Expunerea de motive şi Raportul de specialitate ale Serviciului Ocupare Locuri Publice, Reclamă şi Publicitate din cadrul Direcţiei Patrimoniu, înregistrate cu nr. 35.057 din 19 mai 2005, prin care s-a propus completarea Hotărârii Consiliului Local nr. 284 din 30 iunie 2003;
Având în vedere prevederile Hotărârii Consiliului Local nr. 46/2003, republicată, privind aprobarea modelului şi a procedurii de evidenţiere a abonamentelor pentru utilizarea temporară a locurilor publice neamenajate pentru desfacerea de produse;
Având în vedere avizele Comisiilor de specialitate nr. 1, 2, 5 şi 6 ale Consiliului Local Braşov;
În temeiul art. 38, lit. f şi art. 46 din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001,
 
 
H O T Ă R Ă Ş T E :
 
 
 
Art. 1.   Se aprobă completarea anexei la Hotărârea Consiliului Local nr. 284 din 30 iunie 2003, cu următoarele amplasamente: Parcul “Tractorul”, Cartierul Răcădău – zona Epure, Liceul cu Program Sportiv, str. Poenelor – parcare S.C. ROMAN S.A. şi Centrul Civic. Conţinutul acesteia va fi conform anexei la prezenta hotărâre.
 
 
Art. 2. Hotărârea Consiliului Local nr. 284 din 30 iunie 2003, astfel modificată, va fi republicată.
 
 
Art. 3 . Primarul Municipiului Braşov va asigura   ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 HOTÃRÂREA NR. 284             republicată conform H.C.L. nr. 279
 Din data de :   30 iunie 2003    din 30   mai 2005          
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

               
 
Obiect: stabilirea amplasamentelor pentru desfăşurarea unor categorii de manifestări, evenimente şi activităţi publice care presupun ocuparea domeniului public al Municipiului Braşov şi impunerea unor condiţii de desfăşurare a acestora;
 
 
 
 
                Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în sedinţă la data de 30 iunie 2003;
                Analizând expunerea de motive şi raportul de specialitate nr. 4.885 din 19 iunie 2003, al Serviciului Ocupare Locuri Publice Neamenajate din cadrul Serviciului Public Patrimoniu, privind stabilirea amplasamentelor pentru desfăşurarea unor categorii de manifestări, evenimente şi activităţi publice care presupun ocuparea domeniului public al Municipiului Braşov şi impunerea unor condiţii de desfăşurare a acestora;
                Având în vedere prevederile H.C.L. nr. 46/2003;
                În temeiul art. 38, lit. f şi art. 46 din Legea Administraţiei Publice Locale  nr. 215/2001,
 
 
 
H O T Ă R Ă Ş T E :
 
 
                Art. 1. Se aprobă amplasamentele aparţinând domeniului public al municipiului Braşov, pentru desfăşurarea de manifestari, evenimente şi activităţi publice, conform anexei la prezenta hotărâre.
                Evenimentele specificate în anexă, precum şi altele de acelaşi gen, se vor desfăşura numai pe amplasamentele prevăzute la alin. 1.
 
                Art. 2. Ocuparea amplasamentelor se va face în condiţiile H.C.L. nr. 46/2003, privind aprobarea modelului şi a procedurii de evidenţiere a abonamentelor pentru utilizarea temporară a locurilor publice neamenajate pentru desfacerea de produse.
 
                Art . 3. Organizarea şi desfăşurarea manifestărilor şi evenimentelor publice se va face cu respectarea condiţiilor specifice fiecărei activităţi în parte, care vor viza următoarele aspecte:
 
                - obţinerea avizelor şi autorizaţiilor prevăzute de lege, în funcţie de specificul fiecărei acţiuni;
 
                - programul (orarul) de desfăşurare a manifestărilor;
 
                - accesul autovehiculelor pentru aprovizionare;
 
                - regimul de comercializare a băuturilor alcoolice;
 
                - modul de amplasare şi tipul mobilierului folosit la desfăşurarea activităţilor;
 
                - perceperea unor garanţii de bună execuţie, a căror valoare să asigure remedierea                                   eventualelor pagube aduse mobilierului urban şi dotărilor existente pe amplasamentele destinate desfăşurării manifestărilor, după caz;
 
 
 
 
 
 
 
 
- 02 -
 
                - modul de asigurare a salubrizării zonei afectate de eveniment şi a măsurilor pentru asigurarea ordinii şi liniştii publice pe durata desfăşurării evenimentelor;
 
                - respectarea nivelului maxim de zgomot urban de 60 dB prevăzut de reglementările legale în vigoare;
 
                - alte condiţii care să conducă la desfăşurarea evenimentului fără afectarea climatului socio-economic al municipiului Braşov.
 
                Condiţiile prevazute la alin.1 se înscriu pe verso în formularul de abonament eliberat organizatorilor/participanţilor de Serviciul Public Patrimoniu.
 
                Art. 4. Nerespectarea condiţiilor, astfel cum au fost ele reglementate de prezenta, conduce la anularea abonamentului emis pentru ocuparea temporară a amplasamentului aparţinând domeniului public al municipiului Braşov, fără restituirea taxei de ocupare a locurilor publice, plătită anticipat la eliberare.
                Recuperarea contravalorii eventualelor pagube rezultate în urma desfăşurării evenimentelor, datorate nerespectării condiţiilor impuse organizatorilor, se va face din garanţia de bună execuţie constituita conform art. 3.
 
                Art. 5. În cazul existenţei mai multor solicitări de organizare a unui eveniment în aceeaşi perioadă şi pentru acelaşi amplasament, Serviciul Public Patrimoniu va organiza o selecţie de oferte plecând de la nivelul taxei de ocupare temporară a locurilor publice, locaţia urmând a fi ocupată de participantul care oferă suma cea mai mare (lei/mp/zi).
                Cu aprobarea Consiliului Local al Municipiului Braşov sau avizul Comisiei de Monitorizare, Control – Coordonare, constituită prin H.C.L. nr. 287/2002, se pot organiza evenimente pe domeniul public neamenajat al municipiului Braşov şi prin alte forme de asociere.
 
                Art. 6. Serviciul Public Patrimoniu va asigura aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.