Hotărârea nr. 277/2005

OBIECT: MODIFICAREA ART. 1 SI ART. 5 DIN HOTARÂREA CONSILIULUI LOCAL NR. 53/2004, AVÂND CA OBIECT CONCESIONAREA TERENULUI SITUAT ÎN BRASOV, CALEA BUCURESTI NR. 94, ÎN VEDEREA REALIZARII UNUI ACCES DIN EXTERIOR, BENEFICIARI BABOIU SORIN SI BABOIU MI

 

 

HOTĂRÂREA NR. 277

din data de 30 mai 2005

 

 

Obiect:   modificarea art. 1 şi art. 5 din Hotărârea Consiliului Local nr. 53/2004, având ca obiect concesionarea terenului situat în Braşov, Calea Bucureşti nr. 94, în vederea realizării unui acces din exterior, beneficiari Baboiu Sorin şi Baboiu Mihaela;
 
 
 
Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţă ordinară la data de 30 mai 2005;
Analizând Expunerea de motive şi Raportul de specialitate ale Biroului Valorificare Imobile din cadrul Direcţiei Patrimoniu, înregistrate cu nr. 23.531/2005, prin care se propune modificarea art. 1 şi art. 5 din Hotărârea Consiliului Local nr. 53 din 23 februarie 2004 ;       
Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr. 53 din 23 februarie 2004 şi C.U. nr. 1.318/2005 eliberat de Primăria Municipiului Braşov;
Având în vedere avizele Comisiilor de specialitate nr. 1 şi 5 ale Consiliului Local Braşov;
În temeiul art. 38, lit. f şi  g   şi art. 46 din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001,
 
 
H O T Ă R Ă Ş T E :
 
 
 
Art. 1.   Se aprobă modificarea art. 1 şi art. 5 din Hotărârea Consiliului Local nr. 53/2004, astfel:
Art. 1.   În locul nr. top. 7405/51/1/1/1/1/1/2/2, se va trece nr. top. 7405/51/1/1/1/1/1/2/1/2.”
 Art. 5.   În locul Serviciului Public Patrimoniu se va trece Primarul Municipiului Braşov”
 
 
 
Art. 2. Hotărârea Consiliului Local nr. 53 din 23 februarie 2004, astfel modificată, va fi republicată.
 
 
 
Art. 3. Primarul Municipiului Braşov va asigura  ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 HOTÃRÂREA NR. 53                         republicată conform H.C.L. nr. 277
 Din data de :   23 februarie 2004      din data de 30 mai 2005    
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

Obiect: concesionarea terenului situat în Braşov, Calea Bucureşti nr. 94, în vederea realizării
               unui acces din exterior, beneficiari Baboiu Sorin şi Baboiu Mihaela;
               
                               
 
                Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţă la data de 23 februarie 2004;
                Analizând Expunerea de motive nr. 14.729 din 18 decembrie 2003, a Serviciului Public Patrimoniu - Serviciul Identificare, Evidenţă, Valorificare Imobile, prin care se propune concesionarea terenului situat în Braşov, Calea Bucureşti nr. 94;
Având în vedere prevederile art. 12, lit. e din Legea nr. 50/1991, republicată, modificată şi completată prin Legea nr. 453/2001 (privind autorizarea executării construcţiilor şi unele măsuri pentru realizarea locuinţelor) şi     art. 1, alin. 2 din Legea nr. 219/1998;
                În temeiul art. 38, lit.  f şi art. 46 din Legea Administraţiei Publice Locale   nr. 215/2001,
 
 
H O T Ă R Ă Ş T E :
 
 
                Art. 1.   Se aprobă concesionarea fără licitaţie publică a terenului situat în Braşov, Calea Bucureşti   nr. 94, identificat prin C.F. nr. 19731, cu nr. top. 7405/51/1/1/1/1/1/2/1/2, în suprafaţă de 3,25 m.p., aparţinând domeniului privat al Statului Român, către Baboiu Sorin şi Baboiu Mihaela.
 
 
                Art. 2.   Preţul terenului menţionat la art. 1 este de 100 Euro/m.p., revenind o redevenţă anuală de                4 Euro/m.p., ce va fi plătită în lei la cursul comunicat de B.N.R. pentru ziua în care se face plata.
 
 
                Art. 3.  Concesionarea terenului se va face pe o perioadă de 49 ani.
 
 
                Art. 4. Destinaţia terenului conform C.U. nr. 4354 din 29 iulie 2003, este de realizare a unui acces din exterior la imobilul înscris în C.F. 30154, cu nr. top. 7405/51/2/II.
 
 
                Art. 5. Primarul Municipiului Braşov va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.