Hotărârea nr. 276/2005

OBIECT: DAREA ÎN ADMINISTRARE A TERENULUI DIN PARCUL TRACTORUL BRASOV, ÎNSCRIS ÎN C.F. NR. 32833, CU NR. TOP. (9103/4/A/2/6, 9060/2/2)/3, ÎN SUPRAFATA DE 81.687,84 M.P., CATRE CLUBUL SPORTIV MUNICIPAL BRASOV, PENTRU AMENAJARE "MINIBAZA SPORTIVA", ÎN

 

 

HOTĂRÂREA NR. 276

din data de 30 mai 2005

 

 

Obiect: darea în administrare a terenului din Parcul Tractorul Braşov, înscris în C.F. nr. 32833, cu nr. top. (9103/4/a/2/6, 9060/2/2)/3, în suprafaţă de 81.687,84 m.p., către Clubul SportivMunicipal Braşov, pentru amenajare “Minibază Sportivă”, în conformitate cu P.U.D. aprobat prin H.C.L. nr. 88/2004;
 
 
 
Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţă ordinară la data de 30 mai 2005;
Analizând Expunerea de motive şi Raportul de specialitate ale Biroului Valorificare Imobile din cadrul Direcţiei Patrimoniu, înregistrate cu nr. 27.366/2005, prin care se propune darea în administrare a terenului din Parcul Tractorul Braşov, către Clubul Sportiv Municipal Braşov;
Având în vedere H.G. nr. 759/2003 şi Hotărârea Consiliului Local nr. 88/2004 şi ale art. 126 din Legea nr. 215/2001;
Având în vedere avizele comisiilor de specialitate nr. 1, 4 şi 5 ale Consiliului Local Braşov;
În temeiul art. 38, lit. f , art. 46  şi art. 125, alin. (1)  din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001,
 
 
 
H O T Ă R Ă Ş T E :
 
 
 
Art. 1.   Se aprobă darea în folosinţă gratuită pe termen de 10 ani, a terenului din Parcul Tractorul Braşov, înscris în C.F. nr. 32833, cu nr. top. (9103/4/a/2/6, 9060/2/2)/3, în suprafaţă de 81.687,84 m.p., către Clubul Sportiv Municipal Braşov, pentru amenajare “Minibază Sportivă” în conformitate cu P.U.D. aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr. 88/2004.
 
 
Art. 2. Începând cu data prezentei, se revocă Hotărârea Consiliului Local nr. 225/2004.
 
 
Art. 3 . Primarul Municipiului Braşov va asigura   ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.