Hotărârea nr. 275/2005

OBIECT: CONCESIONAREA TERENULUI SITUAT ÎN BRASOV, B-DUL ALEXANDRU VLAHUTA NR. 44, ÎN VEDEREA REALIZARII UNUI ACCES DIN EXTERIOR, BENEFICIARI UNGUREANU ELENA SI UNGUREANU IOAN; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA ORDINAR

 

 

HOTĂRÂREA NR.275

din data de 30 mai 2005

 

 

Obiect: concesionarea terenului situat în Braşov, B-dul Alexandru Vlahuţă nr. 44, în vederea realizării unui acces din exterior, beneficiari Ungureanu Elena şi Ungureanu Ioan;
 
 
 
 
Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţă ordinară la data de 30 mai 2005;
Analizând Expunerea de motive şi Raportul de specialitate ale Biroului Valorificare Imobile din cadrul Direcţiei Patrimoniu, înregistrate cu nr. 21.433/2005, prin care se propune concesionarea terenului situat în Braşov, B-dul Alexandru Vlahuţă nr. 44, în vederea realizării unui acces din exterior, beneficiari Ungureanu Elena şi Ungureanu Ioan;
Având în vedere prevederile art. 15, lit. e din Legea nr. 50/1991, republicată (privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii) şi art. 1, alin. 2 din Legea nr. 219/1998, privind regimul concesiunilor;
Având în vedere avizele comisiilor de specialitate nr. 1, 2 şi 5 ale Consiliului Local Braşov;
În temeiul art. 38, lit. f şi  h şi art. 46 din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001,
 
H O T Ă R Ă Ş T E :
 
 
Art. 1.   Se aprobă concesionarea fără licitaţie publică a terenului situat în Braşov, B-dul Alexandru Vlahuţă nr. 44, identificat prin C.F. nr. 10720, cu nr. top. 8782/4/1/1/1/1/1/8/4, în suprafaţă de 2,50 m.p., aparţinând domeniului privat al Statului Român, către Ungureanu Elena şi Ungureanu Ioan.      
                         
 
Art. 2. Preţul terenului menţionat la art. 1 este de 100 Euro/m.p., revenind o redevenţă anuală de 4 Euro/m.p., ce se va plăti în lei, la cursul comunicat de B.N.R. pentru ziua în care se face plata.
 
 
Art. 3. Concesionarea terenului se va face pe o perioadă de 49 de ani.
 
 
Art. 4. Destinaţia terenului conform C.U. 353/2005, este de realizare a unui acces din exterior la imobilul înscris în C.F. nr. 32930, cu nr. top. 8782/4/6/1.            
 
 
Art. 5 . Primarul   Municipiului   Braşov  va asigura  ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.