Hotărârea nr. 274/2005

OBIECT: CONCESIONAREA TERENULUI SITUAT ÎN BRASOV, CALEA BUCURESTI NR. 79, ÎN VEDEREA REALIZARII UNUI ACCES DIN EXTERIOR, BENEFICIARI BABOIU SORIN SI BABOIU MIHAELA; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA ORDINARA LA D

 

 

HOTĂRÂREA NR. 274

din data de 30 mai 2005

 

 

Obiect: concesionarea terenului situat în Braşov, Calea Bucureşti nr. 79, în vederea realizării unui acces din exterior, beneficiari Baboiu Sorin şi Baboiu Mihaela;
 
 
 
 
Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţă ordinară la data de 30 mai 2005;
Analizând Expunerea de motive şi Raportul de specialitate ale Biroului Valorificare Imobile din cadrul Direcţiei Patrimoniu, înregistrate cu nr. 26.751/2005, prin care se propune concesionarea terenului situat în Braşov, Calea Bucureşti nr. 79, în vederea realizării unui acces din exterior, beneficiari Baboiu Sorin şi Baboiu Mihaela;
Având în vedere prevederile art. 15, lit. e din Legea nr. 50/1991, republicată (privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii) şi art. 1, alin. 2 din Legea nr. 219/1998, privind regimul concesiunilor;
Având în vedere avizele comisiilor de specialitate nr. 1, 2 şi 5 ale Consiliului Local Braşov;
În temeiul art. 38, lit. f şi  h şi art. 46 din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001,
 
H O T Ă R Ă Ş T E :
 
 
Art. 1.   Se aprobă concesionarea fără licitaţie publică a terenului situat în Braşov, Calea Bucureşti  nr. 79, identificat prin C.F. nr. 17200, cu nr. top. (7476/2/25/4, 7476/2/3/1/2, 7476/2/25/3/1, 7476/2/4/1/1, 7476/2/3/1/4, 7476/2/3/2/2, 7476/2/4/2/1, 7476/2/4/1/3)/2/2, în suprafaţă de 10 m.p., aparţinând domeniului privat al Statului Român către Baboiu Sorin şi Baboiu Mihaela.
 
 
Art. 2. Preţul terenului menţionat la art. 1 este de 100 Euro/m.p., revenind o redevenţă anuală de 4 Euro/m.p., ce se va plăti în lei, la cursul comunicat de B.N.R. pentru ziua în care se face plata.
 
 
Art. 3. Concesionarea terenului se va face pe o perioadă de 49 de ani.
 
 
Art. 4. Destinaţia terenului conform C.U. 4.242/2004, este de realizare a unui acces din exterior şi windfang la imobilul înscris în C.F. nr. 31074, cu nr. top. 7477/1/2.              
 
 
Art. 5 . Primarul Municipiului Braşov va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.