Hotărârea nr. 273/2005

OBIECT: CONCESIONAREA TERENULUI SITUAT ÎN BRASOV, STR. ZIZINULUI NR. 38, ÎN VEDEREA REALIZARII UNUI ACCES DIN EXTERIOR, BENEFICIARI BANCIU SIMION SI BANCIU DOMNICA; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA ORDINARA LA DATA

 

 

HOTĂRÂREA NR. 273

din data de 30 mai 2005

 

 

Obiect: concesionarea terenului situat în Braşov, str. Zizinului nr. 38, în vederea realizării unui acces din exterior, beneficiari Banciu Simion şi Banciu Domnica;
 
 
Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţă ordinară la data de 30 mai 2005;
Analizând Expunerea de motive şi Raportul de specialitate ale Biroului Valorificare Imobile din cadrul Direcţiei Patrimoniu, înregistrate cu nr. 25.851/2005, prin care se propune concesionarea terenului situat în Braşov, str. Zizinului nr. 38, în vederea realizării unui acces din exterior, beneficiari Banciu Simion şi Banciu Domnica;
Având în vedere prevederile art. 15, lit. e din Legea nr. 50/1991, republicată (privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii) şi art. 1, alin. 2 din Legea nr. 219/1998, privind regimul concesiunilor;
Având în vedere avizele comisiilor de specialitate nr. 1, 2 şi 5 ale Consiliului Local Braşov;
În temeiul art. 38, lit. f   şi  h   şi   art. 46 din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001,
 
 
H O T Ă R Ă Ş T E :
 
 
Art. 1.   Se aprobă concesionarea fără licitaţie publică a terenului situat în Braşov, str. Zizinului nr. 38, identificat prin C.F. nr. 31529, cu nr. top. 7488/5/1/2, în suprafaţă de 1,05 m.p., aparţinând domeniului privat al Statului Român, către Banciu Simion şi Banciu Domnica.
 
 
Art. 2. Preţul terenului menţionat la art. 1 este de 100 Euro/m.p., revenind o redevenţă anuală de 4 Euro/m.p., ce se va plăti în lei, la cursul comunicat de B.N.R. pentru ziua în care se face plata.
 
 
Art. 3. Concesionarea terenului se va face pe o perioadă de 49 de ani.
 
 
Art. 4. Destinaţia terenului conform C.U. 3.634/2004, este de realizare a unui acces din exterior la imobilul înscris în C.F. nr. 31530, cu nr. top. 7488/1/28.            
       
 
Art. 5 . Primarul Municipiului Braşov va asigura   ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.