Hotărârea nr. 271/2005

OBIECT: CONCESIONAREA TERENULUI SITUAT ÎN BRASOV, STR. 13 DECEMBRIE NR. 86, ÎN VEDEREA REALIZARII UNUI ACCES DIN EXTERIOR, BENEFICIARI BAREANU GHEORGHE SI BAREANU EDIT; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA ORDINARA LA

 

 

HOTĂRÂREA NR. 271

din data de 30 mai 2005

 

 

Obiect: concesionarea terenului situat în Braşov, str. 13 Decembrie nr. 86, în vederea realizării unui acces din exterior, beneficiari Băreanu Gheorghe şi Băreanu Edit;
 

 

 
Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţă ordinară la data de 30 mai 2005;
Analizând Expunerea de motive şi Raportul de specialitate ale Biroului Valorificare Imobile din cadrul Direcţiei Patrimoniu, înregistrate cu nr. 26.173/2005, prin care se propune concesionarea terenului situat în Braşov, str. 13 Decembrie nr. 86, în vederea realizării unui acces din exterior, beneficiari Băreanu Gheorghe şi Băreanu Edit;
Având în vedere prevederile art. 15, lit. e din Legea nr. 50/1991, republicată (privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii) şi art. 1, alin. 2 din Legea nr. 219/1998, privind regimul concesiunilor;
Având în vedere avizele Comisiilor de specialitate nr. 1, 2 şi 5 ale Consiliului Local Braşov;
În temeiul art. 38, lit. f şi  h şi art. 46 din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001,
 
H O T Ă R Ă Ş T E :
 
 
Art. 1.   Se aprobă concesionarea fără licitaţie publică a terenului situat în Braşov, str. 13 Decembrie nr. 86, identificat prin C.F. nr. 20987, cu nr. top. 9103/4/b/1/3/1/21/5, în suprafaţă de 10 m.p., aparţinând domeniului privat al Statului Român, către Băreanu Gheorghe şi Băreanu Edit.
 
 
Art. 2. Preţul terenului menţionat la art. 1 este de 100 Euro/m.p., revenind o redevenţă anuală de 4 Euro/m.p., ce se va plăti în lei, la cursul comunicat de B.N.R. pentru ziua în care se face plata.
 
 
Art. 3. Concesionarea terenului se va face pe o perioadă de 49 de ani.
 
 
Art. 4. Destinaţia terenului conform C.U. 5.098/2004, este de realizare a unui acces din exterior la imobilul înscris în C.F. nr. 30005, cu nr. top. 9103/4/a/2/1/1/3/I.
 
 
Art. 5 . Primarul Municipiului Braşov va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.