Hotărârea nr. 270/2005

OBIECT: APROBAREA BUGETULUI RECTIFICAT AL MUNICIPIULUI BRASOV - MAI 2005; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA ORDINARA LA DATA DE 30 MAI 2005; ANALIZÂND EXPUNEREA DE MOTIVE SI RAPORTUL DE SPECIALITATE ALE SERVICIU

 

 

HOTĂRÂREA NR. 270

din data de 30 mai 2005

 

 

Obiect: aprobarea bugetului rectificat al Municipiului Braşov – mai 2005;

 

 
Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţă ordinară la data de 30 mai 2005;
Analizând Expunerea de motive şi Raportul de specialitate ale Serviciului Buget din cadrul Direcţiei Economice, înregistrate cu nr. 35.315/2005, prin care s-a propus rectificarea bugetului general al municipiului Braşov pe anul 2005;
Având în vedere prevederile art. 15, alin. 2 din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 45/2003, modificată, aprobată prin Legea nr. 108/2004, privind finanţele publice locale;
Având în vedere avizele Comisiilor de specialitate nr. 1, 2, 3, 4, 5, 6 şi 7 ale Consiliului Local Braşov;
În temeiul art. 38, lit. d   şi art. 46 din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001,
 
H O T Ă R Ă Ş T E :
 
Art. 1.   Se aprobă bugetul local rectificat al Municipiului Braşov pe anul 2005 în sumă de 2.343.313.282 mii lei la partea de venituri şi 2.343.313.282 mii lei la partea de cheltuieli, conform anexei nr.1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
 
Art. 2. Se aprobă bugetul rectificat al instituţiilor finanţate din venituri proprii şi subvenţii de la bugetul local în sumă de 255.221.118 mii lei la partea de venituri şi 255.221.118 mii lei la partea de cheltuieli conform anexei nr. 2, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
 
Art. 3. Se aprobă bugetul rectificat al instituţiilor publice finanţate integral din venituri proprii în sumă de 40.832.576 mii lei la partea de venituri şi 40.832.576 mii lei la partea de cheltuieli, conform anexei nr. 3, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
 
Art. 4. Se aprobă bugetul rectificat al fondurilor externe nerambursabile în sumă de 23.005.668 mii lei la partea de venituri şi 23.005.668 mii lei la partea de cheltuieli conform anexei nr. 4, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
 
Art. 5. Se aprobă bugetul rectificat al veniturilor şi cheltuielilor evidenţiate în afara bugetului local în sumă de 115.286.681 mii lei la partea de venituri şi 115.286.681 mii lei la partea de cheltuieli conform anexei   nr. 5, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
 
Art. 6. Se aprobă bugetele de venituri şi cheltuieli ale instituţiilor şi serviciilor publice finanţate din bugetul Municipiului Braşov, conform anexelor nr. 6.01. – Cap. 51 - Autorităţi publice, 7.01. – Cap. 55.02. -Ordine publică şi siguranţă naţională, 8.01. – 8.12. – Cap. 57 - Învăţământ, 9.01. – 9.02. – Cap. 58 - Sănătate, 10.01. – 10.02 – Cap. 59 - Cultură, anexa 11.01. – Cap. 60 - Asistenţă socială, 12.01. – 12.03. – Cap. 63 - Servicii de dezvoltare publică şi locuinţe, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
 
Art. 7. Se aprobă Lista sinteză a cheltuielilor de investiţii a Municipiului Braşov, conform anexelor nr. 13.01. – 13.10, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
 
Art. 8 . Primarul Municipiului Braşov va asigura   ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.