Hotărârea nr. 269/2005

OBIECT: MODIFICAREA SI COMPLETAREA HOTARÂRII CONSILIULUI LOCAL NR. 176/2005 PRIVIND PARTICIPAREA MUNICIPIULUI BRASOV ÎN CALITATE DE COORGANIZATOR AL FESTIVALULUI SI CONCURSULUI DE INTERPRETARE A LIEDULUI ROMÂNESC ÎN ANUL 2005; CONSILI

 

 

HOTĂRÂREA NR. 269

din data de 30 mai 2005

 

 

Obiect: modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului Local nr. 176/2005 privind participarea Municipiului Braşov în calitate de coorganizator al Festivalului şi Concursului   de interpretare a Liedului Românesc în anul 2005;
 
 
 
Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţă ordinară la data de 30 mai 2005;
Analizând Expunerea de motive şi Raportul de specialitate ale Serviciului Buget din cadrul Direcţiei Economice, înregistrate cu nr. ad. 28.766/2005 şi Hotărârea Consiliului Local nr. 176 din 28 martie 2005, prin care s-a aprobat finanţarea din bugetul local a Festivalului şi Concursului Naţional de Interpretare a Liedului Românesc, ce se va desfăşura la Braşov, în perioada 21 – 24 aprilie 2005;
Văzând Ordonanţa Guvernului nr. 51/1998, privind finanţarea programelor şi proiectelor culturale aprobată prin Legea nr. 245/2001;
Având în vedere avizele Comisiilor de specialitate nr. 1, 4 şi 5 ale Consiliului Local Braşov;
În temeiul art. 38, alin. 2, lit. d , p şi art. 46 din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001,
 
 
H O T Ă R Ă Ş T E :
 
 
 
Art. 1.   Se modifică art. 2 din Hotărârea Consiliului Local nr. 176 din 28 martie 2005, care va avea următorul cuprins:
Contribuţia Municipiului Braşov se va deconta din bugetul de venituri şi cheltuieli al Filarmonicii Braşov, care va fi majorat corespunzător, iar fondurile vor fi utilizate pentru acoperirea cheltuielilor privind cheltuieli de deplasare (cazare, transport, masă pentru participanţi) şi onorarii pentru juriu”.
 
 
 
Art. 2. Hotărârea Consiliului Local nr. 176 din 28 martie 2005 astfel modificată şi completată va fi republicată.
 
 
Art. 3 . Primarul Municipiului Braşov va asigura   ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 HOTÃRÂREA NR. 176                  republicată conform H.C.L. nr. 269
 Din data de :   28 martie   2005      din 30 mai 2005         
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

                Obiect:   participarea Municipiului Braşov în calitate de coorganizator al Festivalului şi Concursului
                                 Naţional de Interpretare a Liedului Românesc în anul 2005;
 
 
 
 
Consiliul Local al  Municipiului Braşov, întrunit în şedinţă ordinară la data de 28 martie   2005;
                Analizând Expunerea de motive şi Raportul de specialitate, înregistrate cu nr. 3.509/2005, ale Serviciului Buget din cadrul Direcţiei Economice, prin care s-a propus finanţarea din bugetul local a Festivalului şi Concursului Naţional de Interpretare a Liedului Românesc, ce se desfăşoară la Braşov, în perioada 21 – 24 aprilie 2005;
                Având în vedere avizele Comisiilor de specialitate nr. 1, 4 şi 5 ale Consiliului Local Braşov;
În temeiul art. 38, lit. d, p  şi art. 46    din   Legea Administraţiei Publice Locale   nr.   215/2001,
 
 
H O T Ă R Ă Ş T E :
 
 
 
Art. 1.   Se aprobă participarea Municipiului Braşov în calitate de coorganizator al Festivalului şi Concursului Naţional de Interpretare a Liedului Românesc, cu suma de 100.000.000 lei.
 
 
Art. 2. Contribuţia Municipiului Braşov se va deconta din bugetul de venituri şi cheltuieli al Filarmonicii Braşov, care va fi majorat corespunzător, iar fondurile vor fi utilizate pentru acoperirea cheltuielilor privind cheltuieli de deplasare (cazare, transport, masă pentru participanţi) şi onorarii pentru juriu.
 
Art. 3.   Filarmonica Braşov va prezenta în termen de 30 de zile de la finalizarea acţiunii culturale contul de execuţie, urmând a restitui bugetului local sumele neutilizate.
 
 
Art. 4. Primarul municipiului Braşov va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.