Hotărârea nr. 268/2005

OBIECT: APROBAREA TARIFULUI DE UTILIZARE PENTRU RAMPA ECOLOGICA ZONALA BRASOV;CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV;ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA ORDINARA LA DATA DE 30 MAI 2005;ANALIZÂND EXPUNEREA DE MOTIVE SI RAPORTUL DE SPECIALITATE ALE SERVIC

 

 

HOTĂRÂREA NR. 268

din data de 30 mai 2005

 

 

Obiect: aprobarea tarifului de utilizare pentru rampa ecologică zonală Braşov;
 
 
 
 
Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţă ordinară la data de 30 mai 2005;
Analizând Expunerea de motive şi Raportul de specialitate ale Serviciului Amenajare Zone de Agrement şi Biroul Salubrizare din cadrul   Direcţiei Tehnice, înregistrate cu nr. 35.436 din 20 mai 2005, prin care s-a propus aprobarea tarifului de utilizare pentru rampa ecologică zonală Braşov;
Având în vedere prevederile: O.G. nr. 87/2001, privind serviciile publice de salubrizare a localităţilor, art. 21, alin. 1, lit. l şi Legea nr. 139/2002, pentru aprobarea O.G. nr. 87/2001; Legea nr. 326/2001, privind Serviciile Publice de Gospodărie Comunală, art. 12, alin. 3, lit. i şi art. 13, alin. 1, lit. d  şi alin. 2, lit. c; Procesul – verbal din 9 mai 2005, prin care comisia numită prin Dispoziţia de Primar nr. 2.560 din 27 aprilie 2005, pentru verificarea tarifelor practicate de operatori, furnizori prestatori ai serviciilor publice de salubrizare - activitatea de transport şi neutralizat reziduuri menajere şi industriale şi tarife utilizare rampă ecologică zonală Braşov, a hotărât supunerea spre aprobarea Consiliului Local Braşov a tarifului pentru utilizarea rampei ecologice propus de S.C. FIN – ECO S.A. Braşov;
Având în vedere avizele Comisiilor de specialitate nr. 1, 3, 5 şi 6 ale Consiliului Local Braşov;
În temeiul art. 38, alin. 2, lit. d, f   şi   r   din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001,
 
 
 
 
 
H O T Ă R Ă Ş T E :
 
 
 
 
Art. 1.   Se aprobă tariful de utilizare pentru rampa ecologică zonală Braşov, conform anexei nr. 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
 
 
 
Art. 2 . Primarul Municipiului Braşov şi S.C. FIN – ECO S.A. Braşov vor   asigura   ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.