Hotărârea nr. 266/2005

OBIECT: APROBAREA DOCUMENTATIEI "P.U.D. - CONSTRUIRE LACAS DE CULT, STR. BRONZULUI NR. 4, BRASOV"; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA ORDINARA LA DATA DE 30 MAI 2005; ANALIZÂND EXPUNEREA DE MOTIVE SI RAPORTUL DE

 

 

HOTĂRÂREA NR. 266

din data de 30 mai 2005

 

 

Obiect: aprobarea documentaţiei “P.U.D. – Construire lăcaş de cult, str. Bronzului nr. 4, Braşov”;
 
 
 
 
Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţă ordinară la data de 30 mai 2005;
Analizând Expunerea de motive şi Raportul de specialitate ale Serviciului Amenajarea Teritoriului şi Gestiune Date Urbane, înregistrat cu nr. 22.599 din 5 aprilie 2005, prin care s-a propus aprobarea documentaţiei “P.U.D. – Construire lăcaş de cult, str. Bronzului nr. 4, Braşov”;
Având în vedere prevederile Legii nr. 50/1991, republicată şi completată ulterior şi avizele solicitate prin certificatul de urbanism;
Având în vedere avizele Comisiilor de specialitate nr. 2, 4 şi 5 ale Consiliului Local Braşov;
În temeiul art. 38, lit. c   şi art. 46. 1. din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001,
 
 
 
 
H O T Ă R Ă Ş T E :
 
 
 
Art. 1.   Se aprobă documentaţia “P.U.D. – Construire lăcaş de cult, str. Bronzului nr. 4, Braşov”, iniţiată de Organizaţia Religioasă Martorii lui Iehova şi elaborată de S.C. “PLAN PROIECT” S.R.L. Terenul se află în proprietatea Organizaţiei, conform extrasului C.F. nr. 45580 din 20 decembrie 2004, înscris în C.F. nr. 761, sub nr. top. 9400/3/2/4/3, având suprafaţa totală de 1.500 m.p.
 
 
 
Art. 2 . Primarul Municipiului Braşov va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.