Hotărârea nr. 264/2005

OBIECT: APROBARE "P.U.D. - UNITATE DE DESERVIRE SI PRESTARI SERVICII D + P + E + M, STR. 13 DECEMBRIE F.N., BRASOV (LÂNGA LICEUL RULMENTUL)"; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA ORDINARA LA DATA DE 30 MAI 2005;

 

 

HOTĂRÂREA NR. 264

din data de 30 mai 2005

 

 

Obiect: aprobare “P.U.D. – Unitate de deservire şi prestări servicii D + P + E + M, str. 13 Decembrie f.n., Braşov (lângă Liceul Rulmentul)”;
 
 
 
 
Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţă ordinară la data de 30 mai 2005;
Analizând Expunerea de motive şi Raportul de specialitate ale Serviciului Amenajarea Teritoriului şi Gestiune Date Urbane, înregistrate cu nr. 27.881 din 20 aprilie 2005, prin care s-a propus aprobare “P.U.D. – Unitate de deservire şi prestări servicii D + P + E + M, str. 13 Decembrie f.n., Braşov (lângă Liceul Rulmentul)”;
Având în vedere prevederile Legii nr. 50/1991, modificată prin Legea nr. 453/2001;
Având în vedere avizele Comisiilor de specialitate nr. 2, 3 şi 5 ale Consiliului Local Braşov;
În temeiul art. 38, lit. c şi art. 46. 1. din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001,
 
 
 
H O T Ă R Ă Ş T E :
 
 
 
Art. 1.   Se aprobă documentaţia “P.U.D. – Unitate de deservire şi prestări servicii D + P + E + M, str. 13 Decembrie f.n., Braşov”, iniţiată de Gavrilescu Nicolae şi Gavrilescu Badea şi întocmită de către S.C. PROIECT S.A. Braşov, pe terenul identificat în C.F. 28142, cu nr. top. 9607 – 9608/2/1.
 
 
 
 
Art. 2 . Primarul Municipiului Braşov va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.