Hotărârea nr. 263/2005

OBIECT: APROBARE "P.U.D. - DOUA LOCUINTE UNIFAMILIALE S + P + E + M, ALEEA DUPA INISTE NR. 2, BRASOV; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA ORDINARA LA DATA DE 30 MAI 2005; ANALIZÂND EXPUNEREA DE MOTIVE SI RAPORTUL

 

 

HOTĂRÂREA NR. 263

din data de 30 mai 2005

 

 

Obiect: aprobare “P.U.D. – Două locuinţe unifamiliale S + P + E + M, Aleea După Inişte nr. 2, Braşov;
 
 
 
 
Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţă ordinară la data de 30 mai 2005;
Analizând Expunerea de motive şi Raportul de specialitate ale Serviciului Amenajarea Teritoriului şi Gestiune Date Urbane, înregistrate cu nr. 24.755 din 11 aprilie 2005, prin care s-a propus aprobare “P.U.D. – Două locuinţe unifamiliale S + P + E + M, Aleea După Inişte nr. 2, Braşov”;
Având în vedere prevederile Legii nr. 50/1991, modificată prin Legea nr. 453/2001;
Având în vedere avizele Comisiilor de specialitate nr. 2 şi 5 ale Consiliului Local Braşov;
În temeiul art. 38, lit. c   şi   art. 46. 1. din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001,
 
 
 
H O T Ă R Ă Ş T E :
 
 
 
Art. 1.   Se aprobă documentaţia “P.U.D. – Două locuinţe unifamiliale S + P + E + M, Aleea După Inişte nr. 2, Braşov”, iniţiată de Cioc Bogdan Dragoş, Cioc Simona şi Pamfil Sorin Lucian, pe terenul identificat în C.F. 26677 Braşov, cu nr. top. 2352/1/1, în suprafaţă de 1.716,02.
 
 
 
Art. 2 . Primarul Municipiului Braşov va asigura   ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.