Hotărârea nr. 262/2005

OBIECT: APROBARE "P.U.D. - SEDIU DE FIRMA S + P + 2 E SI ÎMPREJMUIRE, STR. EREMIA GRIGORESCU NR. 16, BRASOV"; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA ORDINARA LA DATA DE 30 MAI 2005; ANALIZÂND EXPUNEREA DE MOTIVE S

 

 

HOTĂRÂREA NR. 262

din data de 30 mai 2005

 

 

Obiect: aprobare “P.U.D. – Sediu de firmă S + P + 2 E şi împrejmuire, str. Eremia Grigorescu nr. 16, Braşov”;
 
 
 
 
Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţă ordinară la data de 30 mai 2005;
Analizând Expunerea de motive şi Raportul de specialitate ale Serviciului Amenajarea Teritoriului şi Gestiune Date Urbane, înregistrate cu nr. 26.184 din 13 aprilie 2005, prin care s-a propus aprobare “P.U.D. – Sediu de firmă S + P + 2E, str. Eremia Grigorescu nr. 16, Braşov”;
Având în vedere prevederile Legii nr. 50/1991, modificată prin Legea nr. 453/2001;
Având în vedere avizele Comisiilor de specialitate nr. 2 şi 5 ale Consiliului Local Braşov;
În temeiul art. 38, lit. c    şi   art. 46. 1. din Legea Administraţiei  Publice Locale nr. 215/2001,
 
 
 
H O T Ă R Ă Ş T E :
 
 
 
Art. 1.   Se aprobă documentaţia “P.U.D. – Sediu de firmă S + P + 2 E şi împrejmuire, str. Eremia Grigorescu nr. 16, Braşov” iniţiată de S.C. HELP CONT EXPERT S.R.L. prin George Dan Horia şi George Manuela Cristina, pe terenul identificat în C.F. 17225, cu nr. top. 7477/40/2.
 
 
 
Art. 2 . Primarul Municipiului Braşov va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.