Hotărârea nr. 26/2005

OBIECT: TRECEREA DIN DOMENIUL PUBLIC ÎN DOMENIUL PRIVAT AL MUNICIPIULUI BRASOV A IMOBILULUI ÎNSCRIS LA POZITIA NR. 313/CAPITOLUL "H" - DIN ANEXA LA H.C.L. NR. 286/1999, REPUBLICATA (CRESA NR. 3); CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN

HOTĂRÂREA NR. 26


Obiect: trecerea din domeniul public în domeniul privat al Municipiului Braşov a imobilului înscris la poziţia nr. 313/Capitolul "H" - din anexa la H.C.L. nr. 286/1999, republicată (Creşa nr. 3);


Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţă ordinară la data de 26 octombrie 2005;
Analizând Expunerea de motive şi Raportul de specialitate înregistrate cu nr. 22.698/62.325/2004 ale Serviciului Valorificare Imobile, Cadastru şi Fond Funciar din cadrul Direcţiei Administrare Domeniu Public şi Privat, prin care s-a propus trecerea din domeniul public în domeniul privat al Municipiului Braşov a imobilului înscris la poziţia nr. 313/Capitolul "H" - din anexa la H.C.L. nr. 286/1999, republicată (Creşa nr. 3);
 Având în vedere prevederile Legii nr. 213/1998; H.G. nr. 548/1999; adresa nr. 22.698/2004 formulată de Comisia de analiză a notificărilor;
 În temeiul art. 38, lit. f şi art. 46 din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001,

HOTĂRĂŞTE:


Art. 1. Se aprobă trecerea din domenjul public în domeniul privat a1 Municipiului Braşov a imobilului situat în Braşov, str. Lunii nr. 2, care figurează înscris la poziţia nr. 313/Capitolul "H" - din anexa la Hotarârea Consiliului Local nr. 286/1999, republicată - privind "Inventarul bunurilor care alcatuiesc domeniul public a1 Municipiului Braşov (poziţia 6080 din Anexa nr. 2 la H.G. nr. 972/2002). .
Art. 2. Imobilul descris la art. 1 din prezenta hotărâre va fi restituit conform procedurilor prevăzute prin Legea nr. 10/2001.
Art. 3. Primarul Municipiului Braşov va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.