Hotărârea nr. 259/2005

OBIECT: ASIGURAREA DIN RESURSE PROPRII A TRANSEI A II-A PENTRU PROIECTUL PHARE 2001 "CENTRUL PILOT - ASISTENTI SOCIALI ZONALI", PENTRU O PERIOADA TEMPORARA DE TIMP, PÂNA LA VIRAREA ACESTEIA DE CATRE FINANTATOR; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRA

 

 

HOTĂRÂREA NR. 259

din data de 16 mai 2005

 

 

Obiect: asigurarea din resurse proprii a tranşei a II-a pentru proiectul PHARE 2001 “Centrul Pilot – Asistenţi Sociali Zonali”, pentru o perioadă temporară de timp, până la virarea acesteia de către finanţator;
 
 
 
Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţă extraordinară la data de 16 mai   2005;
Analizând Expunerea de motive întocmită de responsabilul Proiectului “Centrul Pilot – Asistenţi Sociali Zonali” şi Raportul de specialitate al Serviciului Buget din cadrul Direcţiei Economice, înregistrat cu nr. 32.401/2005, privind asigurarea din resurse proprii a tranşei a II-a pentru proiectul PHARE 2001, “Centrul Pilot – Asistenţi Sociali Zonali”, pentru o perioadă temporară de timp, până la virarea acesteia de către finanţator;
Având în vedere prevederile Hotărârii Consiliului Local nr. 170/2004 şi ale art. 32 din Legea nr. 108/2004, de aprobare a O.U.G. nr. 45/2003 privind finanţele publice locale;
Având în vedere avizele Comisiilor de specialitate nr. 1, 4 şi 5 ale Consiliului Local Braşov;
În temeiul art. 38, lit. d, i, s   şi   art. 46 din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001,
 
H O T Ă R Ă Ş T E :
 
 
Art. 1.   Se aprobă alocarea din bugetul local a sumei de 365.000.000 lei, reprezentând contravaloarea sumei de 10.000 Euro, calculată după un curs estimativ de 36.500 lei, în vederea finanţării proiectului PHARE 2001 “Centrul Pilot – Asistenţi Sociali Zonali”, până la virarea acesteia de către finanţator.
 
 
Art. 2. Cap. 60.02. – Asistenţă Socială, la art. 38Transferuri, se majorează cu suma de 365.000.000 lei, prin diminuarea corespunzătoare a Cap. 95.02.Fond de Rezervă.
 
 
Art. 3. Sumele alocate de la bugetul local vor fi recuperate prin grija responsabilului de proiect .
 
 
Art. 4. Cu sumele restituite de către finanţator se va reîntregi Fondul de Rezervă.
 
 
Art. 5. Primarul Municipiului Braşov şi Responsabilul proiectului “Centrul Pilot – Asistenţi Sociali Zonali” vor asigura aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.