Hotărârea nr. 258/2005

OBIECT: ASIGURAREA DIN RESURSE PROPRII A TRANSEI A II-A PENTRU PROIECTUL PHARE 2001 "CASA MAMEI" PENTRU O PERIOADA TEMPORARA DE TIMP, PÂNA LA VIRAREA ACESTEIA DE CATRE FINANTATOR; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA EXTRA

 

 

HOTĂRÂREA NR. 258

din data de 16 mai 2005

 

 

Obiect: asigurarea din resurse proprii a tranşei a II-a pentru proiectul PHARE 2001 “CASA MAMEI” pentru o perioadă temporară de timp, până la virarea acesteia de către finanţator;
 
 
 
 
Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţă extraordinară la data de 16 mai 2005;
Analizând Expunerea de motive întocmită de Responsabilul Proiectului “CASA MAMEI” şi Raportul de specialitate al Serviciului Buget din cadrul Direcţiei Economice, înregistrat cu nr. 32.401/2005, privind asigurarea din resurse proprii a tranşei a II-a pentru proiectul PHARE 2001 “CASA MAMEI” pentru o perioadă temporară de timp, până la virarea acesteia de către finanţator;
Având în vedere prevederile Hotărârii Consiliului Local nr. 168/2004 şi ale art. 32 din Legea  nr. 108/2004, de aprobare a O.U.G. nr. 45/2003, privind finanţele publice locale;
Având în vedere avizele comisiilor de specialitate nr. 1, 4 şi 5 ale Consiliului Local Braşov;
În temeiul art. 38, lit. d, i,  şi ale art. 46 din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001,
 
H O T Ă R Ă Ş T E :
 
 
 
Art. 1.   Se aprobă alocarea din bugetul local a sumei de 638.750.000 lei, reprezentând contravaloarea sumei de 17.500 Euro, calculată după un curs estimativ de 36.500 lei, în vederea finanţării proiectului PHARE 2001 “CASA MAMEI”, până la virarea acesteia de către finanţator.              
 
 
Art. 2. Cap. 60.02Asistenţă Socială, la art. 38Transferuri, se majorează cu suma de 638.750.000 lei, prin diminuarea corespunzătoare a Cap. 95.02Fond de Rezervă.
 
 
Art. 3. Sumele alocate de la bugetul local vor fi recuperate prin grija responsabilului de proiect.
 
 
Art. 4. Cu sumele restituite de către finanţator se va reîntregi Fondul de Rezervă.
 
 
Art. 5. Primarul Municipiului Braşov şi Responsabilul proiectului “CASA MAMEI” vor asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.