Hotărârea nr. 257/2005

OBIECT: PRELUAREA CENTRULUI MATERNAL "CASA MAMEI" DE CATRE CONSILIUL JUDETEAN BRASOV; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA EXTRAORDINARA LA DATA DE 16 MAI 2005; ANALIZÂND EXPUNEREA DE MOTIVE SI RAPORTUL DE SPECIALITATE,

 

 

HOTĂRÂREA NR. 257

din data de 16 mai 2005

 

 

Obiect: preluarea centrului maternal “CASA MAMEI” de către Consiliul Judeţean Braşov;
 
 
Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţă extraordinară la data de 16 mai 2005;
Analizând Expunerea de motive şi Raportul de specialitate, înregistrate cu nr. 33.432 din 12 mai 2005, ale U.M.P. “CASA MAMEI”, prin care s-a propus darea în folosinţă gratuită Consiliului Judeţean Braşov a centrului maternal “CASA MAMEI” înfiinţat prin Programul de finanţare PHARE 2001, Coeziune Economică şi Socială – Schema de Investiţii în Servicii Sociale, RO 0108.03.03.382;
Având în vedere Legea nr. 705/2001 – privind sistemul naţional de asistenţă socială, art. 42, art. 53, alin. 1, H.G. nr. 117/1999 – privind aprobarea Normelor Metodologice şi a măsurilor tranzitorii de aplicare a prevederilor O.U.G. nr. 26/1997, privind protecţia copilului aflat în dificultate, Legea nr. 116/2002 – privind prevenirea şi combaterea marginalizării sociale art. 4, alin. 2, H.G. nr. 1.149/2002, - privind Normele Metodologice de aplicare a Legii nr. 116/2002, H.G. nr. 90/2003 – privind aprobarea Regulamentului – Cadru de organizare şi funcţionare a serviciului public de asistenţă socială, H.C.L. nr. 30/2003 – privind participarea Consiliului Local Braşov la licitaţia organizată prin Programul PHARE 2001, Coeziune Economică şi Socială – Schema de Investiţii în Servicii Sociale, Legea nr. 272/2004;
Având în vedere avizele comisiilor de specialitate nr. 1, 4 şi 5 ale Consiliului Local Braşov;
În temeiul art. 38, lit. i   şi s  şi art. 46, pct. (1)   din Legea Administraţiei Publice Locale  nr. 215/2001,
 
H O T Ă R Ă Ş T E :
 
 
 
Art. 1.   Se aprobă preluarea activităţii centrului maternal “CASA MAMEI” situat la etajul IV al Căminului Colegiului Tehnic Mircea Cristea de către Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului din subordinea Consiliului Judeţean Braşov, începând cu data de 1 iunie 2005.
 
 
Art. 2. Bunurile aflate în patrimoniul centrului vor fi transmise în folosinţă gratuită D.G.A.S.P.C. Braşov, pe perioada funcţionării centrului, pe bază de proces – verbal de predare – primire.
 
 
Art. 3. Personalul angajat al centrului maternal “CASA MAMEI” va fi preluat de D.G.A.S.P.C. Braşov, prin transfer în interesul serviciului conform art. 169, 170 din Codul Muncii.
 
 
Art. 4. Primarul Municipiului Braşov va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.