Hotărârea nr. 256/2005

OBIECT: APROBAREA CONTINUARII ACTIVITATILOR DE ÎNTRETINERE SI REPARATII STRAZI PRIN PRELUNGIREA PRIN ACTE ADITIONALE A CONTRACTELOR PRIVIND ACTIVITATILE DE REPARATII STRAZI, RECICLARE LA CALD A ÎMBRACAMINTILOR BITUMINOASE DEGRADATE SI DE DESZAPEZIR

 

 

HOTĂRÂREA NR. 256

din data de 16 mai 2005

 

 

Obiect:   aprobarea continuării activităţilor de întreţinere şi reparaţii străzi prin prelungirea prin acte adiţionale a contractelor privind activităţile de reparaţii străzi, reciclare la cald a îmbrăcăminţilor   bituminoase degradate şi de deszăpezire, până la atribuirea unor noi contracte urmare a adjudecării licitaţiilor pentru activităţile menţionate;
 

 

 
Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţă extraordinară la data de 16 mai 2005;
Analizând Expunerea de motive şi Raportul de specialitate, înregistrate cu   nr. 33.317/2005, ale Serviciului Amenajare Drumuri Publice şi Siguranţa Circulaţiei din cadrul Direcţiei Tehnice, prin care s-a propus aprobarea prelungirii prin acte adiţionale a contractelor privind activităţile de reparaţii străzi, reciclare la cald a îmbrăcăminţilor bituminoase degradate şi deszăpezire până la atribuirea unor contracte, urmare a adjudecării licitaţiilor pentru activităţile menţionate, încheiate cu S.C. VECTRA SERVICE S.R.L. Braşov şi S.C. EUROSTRADA S.R.L. Braşov;
Având în vedere prevederile O.G. nr. 43/1997, privind regimul juridic al drumurilor, republicată în temeiul art. 8, din Legea nr. 82/1998; O.G. nr. 85/2003, pentru aprobarea regulamentului de aplicare a O.U.G. nr. 195/2002, privind circulaţia pe drumurile publice; Ordinul AND nr. 525/2000, privind protecţia drumurilor publice pe timp de iarnă; prevederile din contracte privind activităţile de întreţinere şi reparaţii străzi, la cap. 3 – “Durata Contractului”, de continuare a activităţilor în anul 2005 pe bază de acte adiţionale;
Având în vedere avizele comisiilor de specialitate nr. 1, 5 şi 6 ale Consiliului Local Braşov;
În temeiul art. 38, lit. f,   g şi  r din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001,
 
 
H O T Ă R Ă Ş T E :
 
 
Art. 1.   Se aprobă prelungirea prin acte adiţionale a următoarelor contracte privind activităţile specifice de întreţinere şi reparaţii străzi:
- Nr. 148 din 15 iulie 2004 încheiat cu S.C. VECTRA SERVICE S.R.L. Braşov;
- Nr. 334 din 9 noiembrie 2004 încheiat cu S.C. VECTRA SERVICE S.R.L. Braşov;
- Nr. 186 din 25 august 2004 încheiat cu S.C. EUROSTRADA S.R.L. Braşov;
- Nr. 191 din 31 august 2004 încheiat cu S.C . EUROSTRADA S.R.L. Braşov.
 
Art. 2. Perioada de prelungire a contractelor este până la atribuirea unor noi contracte, urmare adjudecării licitaţiilor privind activităţile ce fac obiectul acestora.
 
Art. 3. Tarifele practicate în actele adiţionale vor fi cele prevăzute în contractele iniţiale.

Art. 4. Primarul Municipiului Braşov va   asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.