Hotărârea nr. 255/2005

OBIECT: MODIFICAREA ORGANIGRAMEI SI A STATULUI DE FUNCTII AL OPEREI BRASOV; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA EXTRAORDINARA LA DATA DE 16 MAI 2005; ANALIZÂND EXPUNEREA DE MOTIVE SI RAPORTUL DE SPECIALITATE, ÎNREGISTRA

 

 

HOTĂRÂREA NR. 255

din data de 16 mai 2005

 

 

Obiect: modificarea organigramei şi a statului de funcţii al Operei Braşov;
 
 
Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţă extraordinară la data de 16 mai 2005;
Analizând Expunerea de motive şi Raportul de specialitate, înregistrate cu nr. 30.055 din 27 aprilie 2005, ale Serviciului Resurse Umane, prin care se propune modificarea organigramei şi a statului de funcţii al Operei Braşov;
Având în vedere prevederile H.G. nr. 442/1994, republicată, privind finanţarea instituţiilor publice de cultură, Legea nr. 511/2004, privind bugetul de stat pentru anul 2005, O.U.G. nr. 45/2003, privind finanţele publice locale, Legea nr. 504/2004, privind instituţiile publice locale de spectacole şi concerte, Ordonanţa  nr. 9/2005, privind creşterile salariale ce se vor acorda în anul 2005 personalului bugetar salarizat potrivit O.U.G. nr. 24/2000;
Având în vedere avizele comisiilor de specialitate nr. 1, 4 şi 5 ale Consiliului Local Braşov;
În temeiul art. 38, alin. 2, lit. e din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001,
 
H O T Ă R Ă Ş T E :
 
 
Art. 1.   Se aprobă transformarea şi redistribuirea unor posturi vacante după cum urmează:
- 1 post vacant, artist instrumentist – studii superioare – de la compartimentul orchestră se transformă în post de inginer, şef scenă la compartimentul tehnic scenă şi montare spectacole;
                - 2 posturi vacante , artist instrumentist – studii superioare – de la compartimentul orchestră se transformă în posturi de mânuitor montator decor – studii medii – şi trec la compartimentul tehnic scenă şi montare spectacole;
- 2 posturi vacante, artist instrumentist – studii superioare – de la compartimentul orchestră se transformă în posturi de costumier cu studii medii şi trec la compartimentul tehnic de scenă şi montare spectacole;
- 1 post vacant, artist instrumentist – studii superioare – de la compartimentul orchestră se transformă în operator calculator cu studii medii şi trece la compartimentul resurse umane, salarizare, contabilitate, administrativ;
- 1 post de contabil – studii medii – din cadrul compartimentului resurse umane, salarizare, contabilitate, administrativ, se transformă în post cu studii superioare de economist în cadrul aceluiaşi compartiment.
 
Art. 2. Organigrama şi statul de funcţii al Operei Braşov, aprobate prin Hotărârea Consiliului Local nr. 89/2005, se modifică în mod corespunzător şi se va republica.
 
Art. 3. Primarul Municipiului Braşov şi Directorul Operei Braşov   vor asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.