Hotărârea nr. 254/2005

OBIECT: NUMIREA DOAMNEI STELA - DOINA DRAGULIN ÎN FUNCTIA DE DIRECTOR GENERAL AL FILARMONICII BRASOV; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA EXTRAORDINARA LA DATA DE 16 MAI 2005; ANALIZÂND EXPUNEREA DE MOTIVE SI RAPOR

 

 

HOTĂRÂREA NR. 254

din data de 16 mai 2005

 

 

Obiect: numirea doamnei STELA - DOINA DRĂGULIN în funcţia de director general al Filarmonicii Braşov;
               
 
 
Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţă extraordinară la data de 16 mai  2005;
Analizând Expunerea de motive şi Raportul de specialitate, înregistrate cu   nr. 31.829 din 6 mai  2005 ale Serviciului Resurse Umane, prin care s-a propus numirea doamnei STELA – DOINA DRĂGULIN în funcţia de director general al Filarmonicii Braşov, în urma susţinerii concursului, în data de 26 aprilie 2004, organizat în scopul de a se ocupa postul vacant amintit;
Având în vedere prevederile H.G. nr. 281/1993 – Anexa 12, privind angajarea personalului, Legea  nr. 504/2004, privind instituţiile publice locale de spectacole şi concerte, Legea nr. 53/2003, privind Codul Muncii, H.C.L. nr. 89 din 28 februarie 2005, cu privire la aprobarea organigramei şi a statului de funcţii pentru Filarmonica Braşov;
Luând în considerare procesul – verbal întocmit de către comisia legal constituită pentru evaluarea candidaţilor înscrişi la concursul organizat pentru ocuparea postului vacant de director general al Filarmonicii Braşov;
Având în vedere avizele comisiilor de specialitate nr. 1, 4 şi 5 ale Consiliului Local Braşov;
În temeiul art. 38, alin. 2, lit.  i din Legea Administraţiei   Publice Locale nr. 215/2001,
 
 
 
H O T Ă R Ă Ş T E :
 
 
 
 
Art. 1.   Se numeşte doamna STELA – DOINA DRĂGULIN   în funcţia de director general al Filarmonicii Braşov.
 
 
 
Art. 2. Primarul  Municipiului Braşov va   asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.