Hotărârea nr. 253/2005

OBIECT: ALOCAREA DIN BUGETUL LOCAL A SUMEI DE 383.000 MII LEI, ÎN VEDEREA ACOPERIRII CHELTUIELILOR SPORTIVE SPECIFICE LICEULUI CU PROGRAM SPORTIV PENTRU PERIOADA 1 IANUARIE 2005 -15 IUNIE 2005; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SED

 

 

HOTĂRÂREA NR. 253

din data de 16 mai 2005

 

 

Obiect: alocarea din bugetul local a sumei de 383.000 mii lei,  în vederea acoperirii cheltuielilor sportive specifice Liceului cu Program Sportiv pentru perioada 1 ianuarie 2005 –15 iunie 2005;
 
 
 
 
Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţă extraordinară la data de 16 mai 2005;
Analizând Expunerea de motive şi Raportul de specialitate, înregistrate cu nr. 28.790/2005 ale Serviciului Buget din cadrul Direcţiei Economice, prin care s-a propus alocarea din bugetul local a sumei de 383.000 mii lei, în vederea acoperirii cheltuielilor sportive specifice Liceului cu Program Sportiv pentru perioada 1 ianuarie 2005 – 15 iunie 2005;
Având în vedere art. 167, alin. 2 şi alin. 6 (h) din Legea nr. 354/2004, pentru modificarea şi completarea Legii Învăţământului nr. 84/1995, art. 32 din Legea nr. 108/2004, pentru aprobarea O.U.G. nr. 45/2003, privind finanţele publice locale şi H.G. nr. 484 din 18 aprilie 2003, pentru aprobarea Normelor privind reglementarea unor probleme financiare în activitatea sportivă; art. 5, alin. 3 din Legea nr. 108/2004, privind finanţele publice locale;
Având în vedere avizele comisiilor de specialitate nr. 1, 4 şi 5 ale Consiliului Local Braşov;
În temeiul art. 38, lit. d şi n   din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001,
 
H O T Ă R Ă Ş T E :
 
 
Art. 1.   Se aprobă alocarea din bugetul local a sumei de 383.000 mii lei, în vederea acoperirii cheltuielilor sportive specifice Liceului cu Program Sportiv pentru perioada 1 ianuarie 2005 – 15 iunie 2005.
 
 
Art. 2. Se majorează bugetul de venituri şi cheltuieli al Liceului cu Program Sportiv la titlul 20cheltuieli materiale cu suma de 383.000 mii lei.
 
 
Art. 3. Fondul de rezervă se diminuează cu suma de 363.000 mii lei iar diferenţa de 20.000 mii lei se transferă din cheltuielile gestionate de Primărie în cadrul Cap. 57.02Învăţământ.
 
 
Art. 4. Primarul Municipiului Braşov va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.