Hotărârea nr. 252/2005

OBIECT: APROBAREA ÎNCHEIERII PROTOCOLULUI DE ASOCIERE ÎNTRE PRIMARIA MUNICIPIULUI BRASOV, CONSILIUL JUDETEAN SI UNIVERSITATEA DE ARHITECTURA "I. MINCU" BUCURESTI; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA EXTRAORDINARA LA DATA DE

 

 

HOTĂRÂREA NR. 252

din data de 16 mai 2005

 

 

Obiect: aprobarea încheierii protocolului de asociere între Primăria Municipiului Braşov, Consiliul Judeţean şi Universitatea de Arhitectură “I. Mincu” Bucureşti;
 
 
 
 
 
Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţă extraordinară la data de 16 mai   2005;
Analizând Expunerea de motive şi Raportul de specialitate, înregistrate cu nr. 32.481/2005 ale Serviciului Amenajarea Teritoriului, Gestiune Date Urbane, prin care s-a propus aprobarea protocolului de asociere între Primăria Municipiului Braşov, Consiliul Judeţean şi Universitatea de Arhitectură “I. Mincu” Bucureşti;
Având în vedere prevederile Legii nr. 350/2001, Legii nr. 50/1991, republicată, Legii nr. 199/2004;
Având în vedere avizele Comisiilor de specialitate nr. 1, 2 şi 5 ale Consiliului Local Braşov;
În temeiul art. 38, lit. c, k şi x   şi art. 46.1. din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001,
 
 
 
 
H O T Ă R Ă Ş T E :
 
 
 
Art. 1.   Se aprobă încheierea Protocolului de asociere între Primăria Municipiului Braşov, Consiliul Judeţean Braşov şi Universitatea de Arhitectură “I. Mincu” Bucureşti, conform anexei, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
 
 
 
Art. 2. Primarul Municipiului Braşov va   asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.