Hotărârea nr. 251/2005

OBIECT: APROBAREA REGULAMENTULUI DE ORGANIZARE SI FUNCTIONARE AL SISTEMULUI DE PARCARE DIN MUNICIPIUL BRASOV;CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV;ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA EXTRAORDINARA LA DATA DE 16 MAI 2005;ANALIZÂND EXPUNEREA DE MOTIVE SI RAPORTUL

 

 

HOTĂRÂREA NR. 251

din data de 16 mai 2005

 

 

Obiect: aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al sistemului de parcare din Municipiul Braşov;
 
 
Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţă extraordinară la data de 16 mai   2005;
Analizând Expunerea de motive şi Raportul de specialitate, înregistrate cu nr. 33.192/2005 ale Serviciului Amenajare Drumuri Publice şi Siguranţa Circulaţiei din cadrul Direcţiei Tehnice, prin care se propune aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al sistemului de parcare din Municipiul Braşov;
Având în vedere prevederile art. 24 din Regulamentul-Cadru de organizare şi funcţionare a serviciilor publice de administrare a domeniului public şi privat de interes local, aprobat prin H.G. nr. 955/2004, pentru aprobarea reglementărilor cadru de aplicare a O.G. nr. 71/2002, privind organizarea şi funcţionarea serviciilor publice de administrare a domeniului public şi privat de interes local; ale art. 7, art. 8, art. 10, pct. 3 din O.G.  nr. 71/2002; ale art. 16 din Legea nr. 519/2002, pentru aprobarea O.U.G. nr. 102/1999, privind protecţia specială şi încadrarea în muncă a persoanelor cu handicap; ale O.G. nr. 2/2001, privind regimul juridic al contravenţiilor astfel cum a fost aprobată cu modificări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările ulterioare;
Având în vedere avizele Comisiilor de specialitate nr. 1, 2, 5 şi 6 ale Consiliului Local Braşov;
În temeiul art. 38, alin. 2, lit. f din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001,
 
 
H O T Ă R Ă Ş T E :
 
 
Art. 1.   Se aprobă Regulamentul de organizare şi funcţionare al sistemului de parcare din Municipiul Braşov, conform anexei, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
 
 
Art. 2. Contractul de concesiune nr. 97/2000 se va modifica prin act adiţional în condiţiile prezentului regulament.
 
 
Art. 3. Hotărârea Consiliului Local nr. 67/1999, având ca obiect aprobarea Regulamentului de funcţionare al sistemului de parcare din Municipiul Braşov precum şi Hotărârea Consiliului Local nr. 316/2000, Hotărârea Consiliului Local nr. 325/2000, Hotărârea Consiliului Local nr. 431/2001, Hotărârea Consiliului Local nr. 203/2002, Hotărârea Consiliului Local nr. 225/2002, Hotărârea Consiliului Local nr. 316/2002, Hotărârea Consiliului Local   nr. 262/2004, Hotărârea Consiliului Local nr. 370/2004, Hotărârea Consiliului Local nr. 42/2005, prin care s-a modificat Regulamentul de organizare şi funcţionare al sistemului de parcare din Municipiul Braşov, se revocă.
 
 
Art. 4. Primarul Municipiului Braşov, Direcţia Poliţia Comunitară şi Direcţia Fiscală Braşov vor asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.
 
 
 
 
*** Republicată conform H.C.L. nr. 380 din 19 iunie 2006
****Republicată conform H.C.L. nr. 653 din 25 septembrie 2006
****Republicată conform H.C.L. nr. 201 din 30 martie 2009
****Republicată conform H.C.L. nr. 699 din 28 septembrie 2009