Hotărârea nr. 250/2005

OBIECT: RESPINGEREA PLÂNGERII FORMULATA DE S.C. ROMAN S.A. BRASOV, REPREZENTATA LEGAL DE ADMINISTRATOR UNIC S.C. PRO ROMAN S.A., ÎMPOTRIVA HOTARÂRII CONSILIULUI LOCAL NR. 169 DIN 28 MARTIE 2005; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN

 

 

HOTĂRÂREA NR. 250

din data de 16 mai 2005

 

 

Obiect: respingerea plângerii formulată de S.C. ROMAN S.A. Braşov, reprezentată legal de Administrator Unic S.C. PRO ROMAN S.A., împotriva Hotărârii Consiliului Local nr. 169 din 28 martie 2005;
 
 
 
 
 
Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţă extraordinară la data de 16 mai 2005;
Analizând Expunerea de motive şi Raportul de specialitate, înregistrate cu nr. 28.280/2005 ale Serviciului Contencios şi Aplicarea Legii nr. 10/2001 din cadrul Direcţiei Administraţie Publică Locală, prin care se propune respingerea plângerii formulată de S.C. ROMAN S.A. Braşov, prin Administrator Unic S.C. PRO ROMAN S.A. împotriva Hotărârii   Consiliului Local nr. 169 din 28 martie 2005;
Având în vedere prevederile Legii nr. 554/2004, privind contenciosul administrativ;
Având în vedere avizele Comisiilor de specialitate nr. 1, 5 şi 6 ale Consiliului Local Braşov;
În temeiul art. 38, lit. f şi art. 46  din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001,
 
 
 
 
H O T Ă R Ă Ş T E :
 
 
 
Art. 1.   Se respinge plângerea formulată de S.C. ROMAN S.A. Braşov, reprezentată legal de Administrator Unic S.C. PRO ROMAN S.A., prin reprezentant permanent IOAN NECULAIE, împotriva Hotărârii Consiliului Local nr. 169 din 28 martie 2005.
 
 
Art. 2. Primarul Municipiului Braşov va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.