Hotărârea nr. 25/2005

OBIECT: RECLAMATIA ADMINISTRATIVA FORMULATA DE MINISTERUL APARARII NATIONALE CU PRIVIRE LA REVOCAREA H.C.L. NR. 642/2004 SI H.C.L. NR. 643/2004; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA ORDINARA LA DATA DE 26 IANUARIE 2005; ANAL

HOTĂRÂREA NR. 25

Obiect: reclamaţia administrativă  formulată de Ministerul Apărării Naţionale cu privire la revocarea H.C.L. nr. 642/2004 şi H.C.L. nr. 643/2004;


Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţă ordinară la data de 26 ianuarie 2005;
Analizând Expunerea de motive şi Raportul de specialitate înregistrate cu nr. 1036/2005 ale Serviciului Valorificare Imobile Cadastru şi Fond Funciar din cadrul Direcţiei Administrare Domeniu Public şi Privat, privind reclamaţia administrativă formulată de Ministerul Apărării Naţionale, cu privire la revocarea H.C.L. nr. 642/2004 şi a H.C.L.nr. 643/2004;
Având în vedere prevederile H.G. nr. 972/2002;
În temeiul art. 38, lit. f şi art. 46 din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001,

HOTĂRĂŞTE:


Articol unic: Se respinge reclamaţia administrativă formulată de Ministerul Apărării Naţionale cu privire la revocarea H.C.L. nr. 642/2004 şi a H.C.L. nr. 643/2004.