Hotărârea nr. 249/2005

OBIECT: APROBAREA ORGANIGRAMEI;A STATULUI DE FUNCTII SI A REGULAMENTULUI DE ORGANIZARE SI FUNCTIONARE ALE SERVICIULUI PUBLIC DE ADMINISTRARE A INSTITUTIILOR DE ÎNVATAMÂNT PREUNIVERSITAR DE STAT SI A INSTITUTIILOR DE CULTURA FINANTATE DE LA BUGETUL LOC

 

 

HOTĂRÂREA NR. 249

din data de 16 mai 2005

 

 

Obiect:    aprobarea organigramei, a statului de funcţii şi a Regulamentului de organizare şi funcţionare ale Serviciului
Public de Administrare a instituţiilor de învăţământ preuniversitar de stat şi a instituţiilor de cultură finanţate
de la bugetul local;
 
 
Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţă extraordinară la data de 16 mai  2005;
Analizând Expunerea de motive şi Raportul de specialitate, înregistrate cu nr. 30.389/2005 ale Serviciului Resurse Umane din cadrul Primăriei Municipiului Braşov, prin care s-a propus adoptarea unei hotărâri cu privire la aprobarea organigramei, a statului de funcţii şi a Regulamentului de organizare şi funcţionare a Serviciului Public de Administrare a instituţiilor de învăţământ preuniversitar de stat şi a instituţiilor de cultură finanţate de la bugetul local;
Luând în considerare Hotărârea Consiliului Local nr. 181 din 11 aprilie 2005, privind aprobarea înfiinţării Serviciului Public de Administrare a instituţiilor de învăţământ preuniversitar de stat şi a instituţiilor de cultură finanţate de la bugetul local;
Având în vedere cap. I, art. 1, cap. II, art. 19 din anexă la H.G. nr. 538/2001, privind aprobarea Normelor metodologice pentru finanţarea învăţământului preuniversitar de stat, O.G. nr. 71/2002, privind organizarea şi funcţionarea serviciilor publice de administrare a domeniului public şi privat de interes local, aprobată prin Legea nr. 3/2003, Legea nr. 213/1998, privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, O.U.G. nr. 45/2003, privind finanţele publice locale, aprobată prin Legea  nr. 108/2004, Legea nr. 188/1999, privind Statutul Funcţionarilor Publici, republicată şi Legea nr. 53/2003 privind Codul Muncii;
Având în vedere avizele Comisiilor de specialitate nr. 1, 4 şi 5 ale Consiliului Local Braşov; 
În temeiul art. 38, alin. (2), lit. i şi  e şi art. 46, alin. (1)din Legea Administraţiei Publice Locale  nr. 215/2001,
 
H O T Ă R Ă Ş T E :
 
 
Art. 1. Se aprobă organigrama Serviciului Public de Administrare a instituţiilor de învăţământ preuniversitar de stat şi a instituţiilor de cultură finanţate de la bugetul local, conform anexei nr. 1.
 
Art. 2. Se aprobă statul de funcţii al Serviciului Public de Administrare a instituţiilor de învăţământ preuniversitar de stat şi a instituţiilor de cultură finanţate de la bugetul local, conform anexei nr. 2.
 
Art. 3. Se aprobă Regulamentul de organizare şi funcţionare al Serviciului Public de Administrare a instituţiilor de învăţământ preuniversitar de stat şi a instituţiilor de cultură finanţate de la bugetul local, conform anexei nr. 3.
 
Art. 4. Compartimentul administrativ se suplimentează cu 2 posturi: 1 post muncitor calificat şi 1 îngrijitor curăţenie – personal contractual.
 
Art. 5. Anexele 1, 2 şi 3 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
 
Art. 6. Organigrama şi statul de funcţii al aparatului propriu al Consiliului Local al Municipiului Braşov se vor republica cu modificările corespunzătoare.
 
Art. 7. Primarul Municipiului Braşov va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.