Hotărârea nr. 248/2005

OBIECT: APROBAREA STATUTULUI, ORGANIGRAMEI, STATULUI DE FUNCTII SI BUGETULUI DE VENITURI SI CHELTUIELI ALE REGIEI PUBLICE LOCALE A PADURILOR KRONSTADT; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA EXTRAORDINARA LA DATA DE 16 MAI

 

 

HOTĂRÂREA NR. 248

din data de 16 mai 2005

 

 

Obiect: aprobarea Statutului, Organigramei, Statului de funcţii şi bugetului de venituri şi cheltuieli ale Regiei Publice Locale a Pădurilor Kronstadt;
 
 
Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţă extraordinară la data de 16 mai 2005;
Analizând Expunerea de motive şi Raportul de specialitate, înregistrate cu nr. 33.482/2005, ale Serviciului Intabulări, Cadastru, Fond Funciar, Registrul Agricol din cadrul Direcţiei Patrimoniu, prin care se propune aprobarea Statutului, Organigramei, Statului de funcţii şi bugetului de venituri şi cheltuieli ale Regiei Publice Locale Kronstadt; 
Având în vedere prevederile O.G. nr. 96/1998, privind reglementarea regimului silvic şi administrarea fondului forestier naţional, modificată şi completată de Legea nr. 120/2004, Ordinul nr. 577/2002, privind autorizarea personalului silvic, avizarea constituirii şi autorizarea funcţionării structurilor silvice private pentru gospodărirea pădurilor proprietate privată şi a celor proprietate publică aparţinând comunelor, oraşelor şi municipiilor, precum şi Hotărârea Consiliului Local nr. 180/2005, privind aprobarea constituirii Regiei Publice Locale a Pădurilor Kronstadt;
Văzând prevederile art. 62, alin. 1 din O.U.G. nr. 45/2003, privind finanţele publice locale aprobată prin Legea nr. 108/2004;
Având în vedere avizele Comisiilor de specialitate nr. 1, 5 şi 6 ale Consiliului Local Braşov;
În temeiul art. 38, lit. fi   şi art. 46 din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001,
 
H O T Ă R Ă Ş T E :
 
Art. 1.   Se aprobă Statutul Regiei Publice Locale a Pădurilor Kronstadt, conform anexei 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
 
 
Art. 2. Se aprobă Organigrama şi Statul de funcţii al Regiei Publice Locale a Pădurilor Kronstadt, conform anexei 2, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
 
 
Art. 3. Se aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2005, conform anexei 4, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
 
 
Art. 4. Se numeşte domnul inginer Olteanu Dan Viciu în funcţia de director al Regiei Publice Locale a Pădurilor Kronstadt, până la ocuparea postului prin concurs.
 
Art. 5. Primarul Municipiului Braşov şi directorul Regiei Publice Locale a Pădurilor Kronstadt vor asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.