Hotărârea nr. 246/2005

OBIECT: APROBAREA PROGRAMULUI DE RESTRUCTURARE AL S.C. "C.E.T. BRASOV" S.A.; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA EXTRAORDINARA LA DATA DE 16 MAI 2005; ANALIZÂND EXPUNEREA DE MOTIVE SI RAPORTUL DE SPECIALITATE, ÎNRE

 

 

HOTĂRÂREA NR. 246

din data de 16 mai 2005

 

Obiect: aprobarea Programului de Restructurare al S.C. “C.E.T. BRAŞOV” S.A.;
 
 
 
Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţă extraordinară la data de 16 mai 2005;
Analizând Expunerea de motive şi Raportul de specialitate, înregistrate cu nr. 27.977/2005, ale Conducerii S.C. “C.E.T. BRAŞOV” S.A. din data de 12 aprilie 2005, prin care se motivează şi se susţine aprobarea Programului de Restructurare al S.C. “C.E.T. BRAŞOV” S.A.;
Având în vedere prevederile O.U.G. nr. 91 din 10 noiembrie 2004, privind aprobarea unor măsuri financiare pentru reglementarea unor operaţii de plată ale societăţilor comerciale desprinse din Societatea Comercială de Producere a Energiei Electrice şi Termice “Termoelectrica S.A.” în urma procedurii de restructurare;
Văzând Hotărârea A.G.A. nr. 34 din 12 aprilie 2005, prin care s-a aprobat “Programul de Restructurare” al S.C. “C.E.T. BRAŞOV” S.A.;
Având în vedere avizele Comisiilor de specialitate nr. 1, 5 şi 6 ale Consiliului Local Braşov;
În temeiul art. 38, lit. ci   şi   din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001,
 
 
H O T Ă R Ă Ş T E :
 
 
 
 
Art. 1.   Se aprobă “Programul de Restructurare” al S.C. “C.E.T. BRAŞOV” S.A., conform anexei, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
 
 
 
Art. 2. Primarul Municipiului Braşov şi Conducerea S.C. “C.E.T. BRAŞOV” S.A. vor asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.