Hotărârea nr. 245/2005

OBIECT: APROBAREA FINANTARII SERVICIULUI PUBLIC DE GESTIONARE A ANIMALELOR SI DIN VENITURI PROPRII; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA EXTRAORDINARA LA DATA DE 16 MAI 2005; ANALIZÂND EXPUNEREA DE MOTIVE SI RAPORTU

 

 

HOTĂRÂREA NR. 245

din data de 16 mai 2005

 

 

Obiect: aprobarea finanţării Serviciului Public de Gestionare a Animalelor şi din venituri proprii;    
 
 
 
 
Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţă extraordinară la data de 16 mai 2005;
Analizând Expunerea de motive şi Raportul de specialitate, înregistrate cu nr. 326 din data de 11 mai 2005 ale Serviciului Public de Gestionare a Animalelor Braşov, prin care s-a propus aprobarea finanţării Serviciului Public de Gestionare a Animalelor şi din venituri proprii;
Având în vedere prevederile Legii nr. 326/2001, privind serviciile publice de gospodărie comunală, cap. I, art. 2, punctul 2; Legea nr. 227/2002, privind aprobarea programului de gestionare a câinilor fără stăpân; ale O.U.G. nr. 45/2003, privind finanţele publice locale, aprobată prin Legea nr. 108/2004, art. 64, al. 2, precum şi ale Hotărârii Consiliului Local nr. 79/2004;
Având în vedere avizele comisiilor de specialitate nr. 1, 5 şi 6 ale Consiliului Local Braşov;                 
În temeiul art. 38, lit. i   şi art. 46   din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001,
 
 
 
 
H O T Ă R Ă Ş T E :
 
 
 
Art. 1.   Începând cu data de 1 iunie 2005 Serviciul Public de Gestionare a Animalelor va fi finanţat şi din venituri proprii.
 
 
 
Art. 2. Primarul Municipiului Braşov şi Directorul Serviciului Public de Gestionare a Animalelor   vor asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.