Hotărârea nr. 244/2005

OBIECT: INSTITUIREA TAXEI PENTRU EMITEREA ACORDULUI UNIC DE CATRE COMISIA DE ACORDURI UNICE ÎN CUANTUM DE 10 % DIN VALOAREA TAXEI DE AUTORIZATIE DE CONSTRUIRE SI A TAXEI SPECIALE PENTRU AVIZELE OBTINUTE DE BIROUL UNIC DE AUTORIZARE SOLICITATE PRIN C

 

 

HOTĂRÂREA NR. 244

din data de 16 mai 2005

 

 

Obiect: instituirea taxei pentru emiterea Acordului Unic de către Comisia de Acorduri Unice în cuantum de 10 %
din valoarea taxei de Autorizaţie de Construire şi a taxei speciale pentru avizele obţinute de Biroul Unic de Autorizare solicitate prin Certificat de Urbanism;
 
 
Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţă extraordinară la data de 16 mai 2005;
Analizând Expunerea de motive şi Raportul de specialitate, înregistrate cu nr. 28.914 din 25 aprilie 2005 ale Biroului Unic de Autorizare, înregistrată la Direcţia Fiscală Braşov sub nr. 48.473 din data de 3 mai 2005 şi Expunerea de motive şi Raportul de specialitate nr. 48.473 din 3 mai 2005 ale Direcţiei Fiscale Braşov, prin care se propune aprobarea instituirii taxei pentru emiterea Acordului Unic şi instituire a taxei speciale pentru avizele obţinute de Biroul Unic de Autorizare solicitate prin Certificat de Urbanism;
Având în vedere prevederile art. 5, alin. (2) din Legea nr. 50/1991, republicată în 2004 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii precum şi prevederile Ordinului nr. 1.943/2001 al Ministrului Lucrărilor Publice, Transporturilor şi Locuinţei pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 50/1991, privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, art. 8, alin. (7);
Având în vedere avizele Comisiilor de specialitate nr. 1, 2 şi 5 ale Consiliului Local Braşov;
În temeiul art. 38, alin. (1) şi alin. (2), lit. d şi art. 46 din Legea Administraţiei Publice Locale   nr. 215/2001, cu modificările la zi,
 
H O T Ă R Ă Ş T E :
 
Art. 1.   Se aprobă instituirea taxei pentru emiterea Acordului Unic de către Comisia de Acorduri Unice în cuantum de 10 % din valoarea taxei de Autorizaţie de Construire, taxă ce se va vira în contul de Trezorerie RO98TREZ13121170203XXXXX “taxe şi tarife pentru eliberări licenţe şi autorizaţii”.
 
Art. 2. Se aprobă instituirea taxei speciale de 300.000 lei pentru avizele obţinute de Biroul Unic de Autorizare solicitate prin Certificat de Urbanism în vederea emiterii Acordului Unic, taxă ce se va vira în contul de Trezorerie RO35TREZ1315040XXX000276 “taxe speciale”.
 
Art. 3. Taxele necesare emiterii avizelor de utilităţi, sau acordurilor instituţiilor descentralizate precizate în fişele tehnice, prevăzute în Ordinul nr. 1.943/2001 al Ministrului Lucrărilor Publice, Transporturilor şi Locuinţei pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 50/1991, privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, anexe ale Acordului Unic pot fi achitate la Direcţia Fiscală Braşov, cu sediul în Braşov, str. Dorobanţilor nr. 4, la casieriile şi băncile specificate în fişele tehnice sus menţionate şi la casieria din cadrul Primăriei Municipiului Braşov, cu sediul în Braşov, B-dul Eroilor nr. 8.
 
Art. 4. Pentru fişele tehnice anexe la Acordul Unic nu se percep taxe.
 
Art. 5. Hotărârea Consiliului Local nr. 521/2004, privind instituirea taxei pentru emiterea Acordului Unic în cuantum de 15 % din valoarea taxei pentru eliberarea autorizaţiei de construire/desfiinţare se revocă.
 
Art. 6. Primarul Municipiului Braşov şi Direcţia Fiscală Braşov vor   asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.