Hotărârea nr. 243/2005

OBIECT: APROBAREA REGULAMENTULUI PRIVIND ELIBERAREA SI FOLOSIREA PERMISELOR DE LIBERA TRECERE PENTRU CIRCULATIA PE STRAZILE DIN MUNICIPIUL BRASOV;CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV;ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA EXTRAORDINARA LA DATA DE 16 MAI 2005;ANAL

 

 

HOTĂRÂREA NR. 243

din data de 16 mai 2005

 

 

Obiect: aprobarea Regulamentului privind eliberarea şi folosirea permiselor de Liberă Trecere pentru circulaţia pe străzile din Municipiul Braşov;
 
 
 
Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţă extraordinară la data de 16 mai   2005;
Analizând Expunerea de motive şi Raportul de specialitate, înregistrate cu nr. 27.786 din 20 aprilie 2005 ale Serviciului Amenajare Drumuri Publice şi Siguranţa Circulaţiei din cadrul Direcţiei Tehnice, prin care se propune aprobarea Regulamentului privind eliberarea şi folosirea permiselor de Liberă Trecere pentru circulaţia pe străzile din Municipiul Braşov;
Având în vedere prevederile art. 40 din O.G. nr. 43/1997 aprobată prin Legea nr. 82/1998, privind regimul juridic al drumurilor cu modificările ulterioare, art. 8 din O.G. nr. 2/2001 aprobată prin Legea nr. 180/2002, cu modificările ulterioare şi propunerea Comisiei de circulaţie privind stabilirea unor restricţii pentru circulaţia autovehiculelor cu greutatea maximă autorizată mai mare de 3,5 to în Municipiul Braşov, precum şi majorarea tarifelor de utilizare a drumurilor publice;
Având în vedere avizele comisiilor de specialitate 1, 2, 5 şi   6 ale Consiliului Local Braşov;
În temeiul art. 38, alin. 2, lit. flr din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001,
 
H O T Ă R Ă Ş T E :
 
 
Art. 1.   Se aprobă Regulamentul privind eliberarea şi folosirea permiselor de liberă trecere pe străzile din Municipiul Braşov numit în continuare regulament, prezentat în Anexa nr. 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
 
 
Art. 2. Se aprobă orarul şi tarifele de utilizare ale drumurilor publice conform anexelor nr. 2 şi 3, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
 
 
Art. 3. La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, se abrogă Hotărârea Consiliului Local nr. 1/1996, privind Regulamentul pentru eliberarea şi folosirea permiselor de liberă trecere cu modificările ulterioare respectiv Hotărârea Consiliului Local nr. 40/1998; Hotărârea Consiliului Local nr. 199/1998; Hotărârea Consiliului Local     nr. 307/2001 şi Hotărârea Consiliului Local nr. 66/2004, privind stabilirea unor tarife de utilizare a drumurilor publice din Municipiul Braşov.
 
 
Art. 4. Primarul Municipiului Braşov, Poliţia Municipiului Braşov şi   Direcţia Poliţia Comunitară Braşov vor asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.
 
 
 
 
*** Republicată conform H.C.L. nr. 443 din 17 iulie 2006
***Republicată conform H.C.L. nr. 654 din 25 septembrie 2006
*** Republicată conform H.C.L. nr. 167 din 24 martie 2011