Hotărârea nr. 242/2005

OBIECT: MODIFICAREA ORGANIGRAMEI SI A STATULUI DE FUNCTII AL APARATULUI PROPRIU AL CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV CA URMARE A ÎNFIINTARII COMPARTIMENTULUI PENTRU MANAGEMENTUL CALITATII SI A EXTERNALIZARII BIROULUI ÎNVATAMÂNT DIN CADRU

 

 

HOTĂRÂREA NR. 242

din data de 16 mai 2005

 

 

Obiect: modificarea organigramei şi a statului de funcţii al aparatului propriu al Consiliului Local al Municipiului Braşov ca urmare a înfiinţării Compartimentului pentru Managementul Calităţii şi a externalizării Biroului Învăţământ din cadrul Direcţiei Tehnice;
 
 
Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţă extraordinară la data de 16 mai   2005;
Analizând Expunerea de motive şi Raportul de specialitate, înregistrate sub nr. 31.066 din 3 mai 2005 ale Serviciului Resurse Umane, prin care s-a propus aprobarea modificării structurii organizatorice, respectiv a organigramei şi a statului de funcţii al aparatului propriu al Consiliului Local al Municipiului Braşov, ca urmare a înfiinţării Compartimentului pentru Managementul Calităţii şi respectiv a externalizării Biroului Învăţământ din cadrul Direcţiei Tehnice;
Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr. 83/2005, privind aprobarea organigramei aparatului propriu al Consiliului Local al Municipiului Braşov; Hotărârea Consiliului Local nr. 116/2005, privind aprobarea statului de funcţii al aparatului propriu al Consiliului Local al Municipiului Braşov, precum şi Hotărârea Consiliului Local nr. 181 din 11 aprilie 2005, privind aprobarea înfiinţării Serviciului Public de Administrare a instituţiilor de învăţământ preuniversitar de stat şi a instituţiilor de cultură finanţate de la bugetul local;
În conformitate cu Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici republicată, Legea nr. 215/2001, privind administraţia publică locală, cu modificările şi completările ulterioare, Legea nr. 53/2003 privind Codul Muncii, Legea nr. 154/2004, privind aprobarea O.G. nr. 85/2003 pentru modificarea şi completarea O.G. nr. 80/2001, privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autorităţile administraţiei publice şi instituţiilor publice, H.G. nr. 775/1998 cu modificările şi completările ulterioare, potrivit căreia organigrama, statul de funcţii şi numărul de personal pentru aparatul propriu, se aprobă potrivit legii prin hotărâre de către Consiliul Local;
Având în vedere avizele comisiilor de specialitate nr. 1, 4 şi 5 ale Consiliului Local Braşov;
În temeiul art. 38, alin. 2, lit. e  şi art. 46, alin. (1) din Legea Administraţiei Publice Locale   nr. 215/2001,
 
H O T Ă R Ă Ş T E :
 
Art. 1.   Se aprobă înfiinţarea Compartimentului pentru Managementul Calităţii în cadrul organigramei şi statului de funcţii al Primăriei Municipiului Braşov, având următoarea structură:
1.             1 funcţie publică
2.             3 posturi contractuale
 
Art. 2. Se aprobă scoaterea din organigrama Primăriei Municipiului Braşov a Biroului Învăţământ din cadrul Direcţiei Tehnice, ca urmare a externalizării acestuia şi înfiinţării Serviciului Public de Administrare a instituţiilor de învăţământ preuniversitar de stat şi a instituţiilor de cultură şi diminuarea statului de funcţii cu 12 posturi din care 8 funcţii publice şi 4 posturi contractuale.
 
Art. 3. Se aprobă schimbarea denumirii Biroului Audit şi Managementul Calităţii în Biroul Audit Public Intern.
 
Art. 4. Se aprobă transformarea postului de operator din cadrul Biroului Relaţii cu Consilierii în inspector de specialitate.
 
Art. 5. Organigrama şi statul de funcţii ale aparatului propriu al Consiliului Local al Municipiului Braşov, astfel completate şi modificate vor fi republicate.
 
Art. 6. Primarul Municipiului Braşov va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.