Hotărârea nr. 241/2005

OBIECT: DIMINUAREA CAPITALULUI SOCIAL AL S.C. RIAL S.R.L. SI TRANSFERUL CU TITLU GRATUIT ÎN PROPRIETATEA PRIVATA A MUNICIPIULUI BRASOV A UNOR LOCUINTE SI SPATII CU ALTA DESTINATIE; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA ORD

 

 

HOTĂRÂREA NR. 241

din data de 25 aprilie 2005

 

 

Obiect: diminuarea capitalului social al S.C. RIAL S.R.L. şi transferul cu titlu gratuit în proprietatea privată a Municipiului Braşov a unor locuinţe şi spaţii cu altă destinaţie;
 
 
Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţă ordinară la data de 25 aprilie 2005;
                Analizând Expunerea de motive a S.C. RIAL S.R.L. nr. 27.712/2005 şi Raportul de specialitate al Biroului Valorificare Imobile din cadrul Direcţiei Patrimoniu, prin care se propune diminuarea capitalului social al S.C. RIAL S.R.L. şi transferul cu titlu gratuit în proprietatea privată a Municipiului Braşov a unor locuinţe şi spaţii cu altă destinaţie;
                Având în vedere prevederile Legii nr. 137/2002, Legii nr. 31/1990, privind societăţile comerciale şi a H.G.                  nr. 577/2002, art. 120 şi art. 121;
                Având în vedere avizele Comisiilor de specialitate nr. 1, 5 şi 6 ale Consiliului Local Braşov;
În temeiul art. 38, lit. f  şi  din Legea Administraţiei Publice Locale   nr. 215/2001,
 
H O T Ă R Ă Ş T E :
 
Art. 1.   Se aprobă reducerea capitalului social al S.C. RIAL S.R.L. cu suma de 6.476.631.260 lei, reprezentând:
3.241.783.183 lei contravaloarea locuinţelor şi spaţiilor cu altă destinaţie, vândute conform prevederilor
                   legale în vigoare în perioada septembrie – decembrie 1998;
- 3.234.847.477 lei contravaloarea locuinţelor şi spaţiilor cu altă destinaţie cuprinse în anexa 2, parte
                 integrantă din prezenta hotărâre, care se transferă cu titlu gratuit în proprietatea privată
                 a Municipiului Braşov.
 
Art. 2. În urma reducerii, capitalul social al S.C. RIAL S.R.L. va fi de 1.609.889.735 lei şi se compune din:
                - 1.197.062.256 lei, reprezentând contravaloarea locuinţelor şi spaţiilor cu altă destinaţie cuprinse
   în anexa 1, parte integrantă din prezenta hotărâre;
- 412.827.479 lei, reprezentând contravaloarea mijloacelor fixe (altele decât imobilele cuprinse în   
 anexa 1).
 
Art. 3. Se mandatează S.C. RIAL S.R.L. să administreze în continuare locuinţele şi spaţiile cu altă destinaţie în anexa 2 şi să aplice prevederile legale în vigoare cu privire la vânzarea acestora, precum şi prevederile Legii       nr. 10/2001.
 
Art. 4. Se împuternicesc Direcţia Patrimoniu din cadrul Primăriei Municipiului Braşov şi administratorul unic al S.C. RIAL S.R.L. ca în termen de 30 de zile de la prezenta, să încheie procesul – verbal de predare – primire al spaţiilor în cauză.
 
Art. 5. Se împuterniceşte Primarul Municipiului Braşov şi administratorul unic al S.C. RIAL S.R.L. să încheie un contract de administrare privind imobilele din anexa 2 în conformitate cu prevederile legale în vigoare.
 
Art. 6. Primarul Municipiului Braşov şi administratorul unic al S.C. RIAL S.R.L. vor asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.